Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Per informacionin e klasifikuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 20.12.2021

|

Data e Mbylljes: 20.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani Vjetor i Konsultimit Publik 2021

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 24.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

Plani Kombetar OGP 2020-2022

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.12.2020

|

Data e Mbylljes: 29.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 06.03.2020

|

Data e Mbylljes: 03.04.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PLANI I KATËRT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR QEVERISJEN E HAPUR PËR SHQIPËRINË 2018 - 2020

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 19.12.2018

|

Data e Mbylljes: 28.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR MIRATIMIN E MANUALIT PËR STANDARDIZIMIN E NGRITJES DHE FUNKSIONIMIT TË SPORTELIT TË SHËRBIMIT PUBLIK

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PROJEKTVENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E KARTËS SË TË DREJTAVE TË QYTETARIT PËR PËRFITIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur