Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 10.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 385

Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021-2030 (SKZHIE III)

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 25.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1212

Njoftim për zhvillimin e konsultimit publik me grupet e interesit, lidhur me projektligjin “Për titujt e nderit dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 21.09.2022

|

Data e Mbylljes: 21.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 358

Projektligji “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 866

Projektligji “Per informacionin e klasifikuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 20.12.2021

|

Data e Mbylljes: 20.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1445

Plani Vjetor i Konsultimit Publik 2021

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 24.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1148

Plani Kombetar OGP 2020-2022

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 09.12.2020

|

Data e Mbylljes: 29.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1272

Projektligji “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”.

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 06.03.2020

|

Data e Mbylljes: 03.04.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2036

PLANI I KATËRT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR QEVERISJEN E HAPUR PËR SHQIPËRINË 2018 - 2020

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 19.12.2018

|

Data e Mbylljes: 28.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1719

PËR MIRATIMIN E MANUALIT PËR STANDARDIZIMIN E NGRITJES DHE FUNKSIONIMIT TË SPORTELIT TË SHËRBIMIT PUBLIK

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 28.08.2018

|

Data e Mbylljes: 06.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1663