Projektvendimi “Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin nr. 95, datë 4.02.2015 të KM “Për procedurat për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje armë””, të ndryshuar.

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 26.03.2021

|

Data e Mbylljes: 22.04.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

 

Qëllimi i këtij projektvendimi është të lehtësojë procesin e vlerësimit të kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje arme, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve online, duke reduktuar kohën e marrjes së shërbimit, duke evituar burokracitë etj.

Komunikimi online shërben si një portë nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, shërbime elektronike të ofruara nga institucionet kompetente.

 

Ky projektvendim synon të realizojë ofrimin online të shërbimit për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje arme, duke reduktuar kohën e marrjes së shërbimit, duke evituar rradhët, burokracitë dhe duke i ofruar lehtësi personave të interesuar të marrin shërbimin e kërkuar nëpërmjet internetit etj.

Në këtë projektvendim formalizohen edhe disa nga detyrimet e strukturave qendrore dhe vendore të Policisë së Shtetit për realizimin sa më efektiv të këtij shërbimi.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.