Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektvendim "Për miratimin e Planit të Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025", të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 25

Projektvendim "Për miratimin e Planit të Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025", të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 9

Projektvendim "Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, 2023-2030, të Planit të saj të Veprimit dhe të Pasaportës së Treguesve"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 26.12.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 15

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004 “Për sistemin e adresave”, i ndryshuar”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.11.2022

|

Data e Mbylljes: 09.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 249

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 17.10.2022

|

Data e Mbylljes: 14.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 250

Projektvendim "Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 1137, datë 16.12.2020 "Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-2025 dhe të Planit të Veprimit 2021-2023"""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 29.08.2022

|

Data e Mbylljes: 26.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 528

Plani i Veprimit 2022-2024 i Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019 – 2024

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 17.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 651

Projektligji "Per policine bashkiake"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 16.11.2021

|

Data e Mbylljes: 14.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 140

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime” në ligjin nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 05.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1132