Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime” në ligjin nr. 107 datë 27.10.2016 “Për prefektin e qarkut”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 05.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

Ky projektligj ka për qëllim përmirësimin e ligjit nr.107/2016 “Për Prefektin e qarkut”, duke plotësuar disa mangësi që janë evidentuar, gjatë zbatimit të tij.

Për vetë rolin e rëndësishëm që ka prefekti i qarkut, si një nga institucionet kryesore, të cilës legjislacioni në fuqi i ngarkon përgjegjësi konkrete për bashkërendimin dhe koordinimin e bashkëpunimit të pushtetit vendor dhe institucionet qendrore në nivel vendor, këto rregullime të veçanta janë të domosdoshme. Pikërisht, ky projektligj do të garantojë përmirësimin e funksionimit të institucionit të prefektit të qarkut, duke forcuar rolin e tij në qark, pasi është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e vetëqeverisjes vendore.

 

Nëpërmjet këtyre ndryshimeve do të bëhet e mundur rritja dhe forcimi i kontrollit dhe monitorimit të veprimtarisë së institucioneve qendrore në nivel vendor, si edhe kontrollit të jashtëm financiar në njësitë e vetëqeverisjes vendore, në emër të organeve të qeverisjes qendrore, për përdorimin e fondeve të kushtëzuara dhe/ose të deleguara që financohen nga buxheti i shtetit dhe/ose fondet e ndihmës së huaj, të alokuara te njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Domosdoshmëria e ndryshimeve ligjore, për ligjin nr.107/2016 “Për Prefektin e qarkut” ka lindur si nevojë për të rritur efiçencen dhe konsolidimin e performancës së prefektit të qarkut, për ofrimin e shërbimeve me cilësore për një qeverisje gjithmonë e më pranë qytetareve, si dhe përforcimit të rolit tij në qark.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.