PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LLOJEVE TË MBROJTURA TË BIMËVE/FLORËS DHE KAFSHËVE/FAUNËS TË VENDIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 05.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

PDF

|

XML

 

 

 
  Leter me koke Keshilli i ministrave-1-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E N D I M

 

Nr. _____, datë _____._____. 2021

 

 

 

 

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LLOJEVE TË MBROJTURA TË BIMËVE/FLORËS DHE KAFSHËVE/FAUNËS TË VENDIT

 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 20 të ligjit nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

1. Miratimin e listës së llojeve të mbrojtura të bimëve/florës dhe kafshëve/faunës së vendit, sipas Shtojcës I, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Bashkitë/organet e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

 

 

KRYEMINISTRI

 

 

EDI RAMA

 

 

SHTOJCA 1

 

Emri shkencor

 

Emri i zakonshëm në shqip

 

FLORA

 

HYMENOPHYLLALES

 

Familja Hymenophyllaceae

 

Trichomanes speciosum Willd.

Fier me qime, fier guri, bar gjini, fier guri trikoman, barveshi, bari i erës së zezë

SALVINIALES

 

Familja Salviniaceae

 

Salvinia natans (L.) All.

Salvinie notuese

CARIOPHYLLALES

 

Familja Chenopodiaceae

 

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Ambruk i Venecies

LILIALES

 

Familja Liliaceae

 

Fritillaria graeca Boiss.

Fritilare greke

ASPARAGALES

 

Familja Orchidaceae

 

Orchis provincialis Balb.

Salep i Provanses

ROSALES

 

Familja Rosaceae

 

Geum bulgaricum Panc.

Gjeum i Bullgarisë

POALES

 

Familja Typhaceae

 

Typha minima Funck ex Hoppe

Shavar i vogel

FAUNA

 

GJITARËT

 

 

MICROCHIROPTERA

 

 

Të gjitha llojet e lakuriqëve të natës, përveç Pipistrelit të zakonshëm (Aktualisht në Shqipëri gjenden 32 lloje lakuriqësh nate)

LAGOMORPHA

 

Familja Leporidae

 

Lepus capensis (europaeus)

Lepuri i egër

RODENTIA

 

Familja Sciurdae

 

Sciurus vulgaris

Ketri

CARNIVORA

 

Familja Mustelidae

 

Lutra lutra

Lundërza

Martes foina

Shqarthi

Martes martes

Zardafi

Meles meles

Baldosa

Mustela erminea

Nuselale e borës

Mustela nivalis

Nuselalja

Putorius (Mustela) putorius

Qelbësi

Familja Canidae

 

Canis lupus

Ujku

Familja Ursidae

 

Ursus arctos

Ariu i murrmë

Familja Felidae

 

Felis silvestris

Macja e egër

Lynx lynx

Rrëqebulli

Familja Phocidae

 

Monachus monachus

Foka e mesdheut

ARTIODACTYLA

 

Familja Cervidae

 

Capreolus capreolus

Kaprolli

Familja Bovidae

 

Rupicapra rupicapra

Dhia e egër

CETACEA

 

 

Të gjitha llojet të cilat bëjnë pjesë në ketë rend

Familja Delphinidae

 

Delphinus delphis

Delfini i zakonshëm

Grampus griseus

 

Steno bredanensis

 

Stenella coeruleoalba

Delfini me shirita

Tursiops truncatus (tursio)

Delfini turishkurtër

Familja Phocoenidae

 

Phocoena phocoena

 

Ziphiidae

 

Ziphius cavirostris

Balena me sqep

SHPENDËT

 

 

GAVIIFORMES

 

Familja Gaviidae

 

Gavia arctica

Nori gushëzi

Gavia immer

Nori polar

Gavia stellata

Nori gushëkuq

PODICIPEDIFORMES

 

Familja Podicipedidae

 

Podiceps nigricollis (caspicus)

Kredharaku gushëzi

Podiceps ruficollis

Kredharaku i vogël

PROCELLARIIFORMES

 

Familja Procellariidae

 

Procellaria diomedea

Lajmëtari i madh i furtunës

Puffinus yelkouan

Lajmëtari i vogël i furtunës

SULIFORMES

 

Familja Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis (Med.)

Karabullaku me çafkë

Phalacrocorax pygmaeus

Karabullaku i vogël

Phalacrocorax carbo L

Karabullaku i detit

Microcarbo pygmaeus           

Karabullaku i vogël

PELECANIFORMES

 

Familja Pelecanidae

 

Pelecanus crispus Bruch

Pelikani kaçurel

Pelecanus onocrotalus L

Pelikani rozë

Familja Threskiornithidae

Të gjitha llojet

Plegadis falcinellus

Kojliku i Zi

Platalea leucorodia

Çafka sqeplugë

Familja Ardeidae

 

Ardea purpurea

Çafka e kuqërreme     

Ardeola ralloides

Çapka e verdhë

Botaurus stellaris

Gakthi

Ixobrychus minutus

Gakthi i vogël

Ardea alba (Egretta alba)

Çapka e madhe e bardhë

Egretta garzetta

Çapka e vogël e bardhë

Ardea purpurea          

Çafka e kuqërremtë

Nycticorax nycticorax

Çapka e natës

CICONIIFORMES

 

Familja Ciconiidae

 

Ciconia ciconia

Lejleku

Ciconia nigra

Lejleku i zi

ANSERIFORMES

 

Familja Anatidae

 

Cygnus columbianus

Mjelma e vogël

Cygnus olor

Mjelma me xhungë

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Rosa pikaloshe

Melanitta fusca

Rosa e zezë krahëbardhë

Melanitta nigra

Rosa e zezë

Somateria mollissima

Pata e detit

Netta rufina

Murrcaku

Mergus albellus

Zhytësi laraman

Oxyura leucocephala

Rosa kokëbardhë

Tadorna ferruginea

Kuqaloshja

Anas acuta

Rosa bishtgjelë

Spatula clypeata

Rosa sqeplugë

Mareca penelope       

Kryekuqe e madhe

Spatula querquedula

Marsatorja

Mareca strepera         

Rosa e përhime

Anas platyrhynchos

Kuqla qafëgjelbër

Anser anser

Pata e egër

Anser albifrons           

Pata ballëbardhë

Aythya ferina

Kryekuqe e mjeme

Anser fabalis  

Pata e arave

Aythya nyroca

Kryekuqe e vogël

Aythya fuligula

Rosa laramane me çafkë

Bucephala clangula

Rosa me katër sy

Aythya marila

Rosa kredharake

Mergellus albellus                  

Zhytësi i mesëm

Mergus merganser

Zhytësi i vogël laraman

Mergus serrator

Zhytësi i mesëm me çallmë

COLUMBIFORMES

 

Familja Columbidae

 

Streptopelia turtur

Turtulli

Columba palumbus    

Gugashi

FALCONIFORMES

 

Familja Falconidae

 

Falco subbuteo L.

Skifteri i drurëve

Falco peregrinus

Petriti, Krahëthata

 

Falco tinnunculus L.

Skifteri kthetrazi

 

Falco naumanni Fleisch

Skifteri kthetraverdhë

Falco columbarius L.

Skifteri i vogël

 

Falco eleonorae

Skifteri mbretëror

Falco vespertinus

Skifteri këmbëkuq

ACCIPITRIFORMES

 

Familja Accipitridae

 

Aquila chrysaetos L

Shqiponja e malit ose larashi

Aquila heliaca

Shqiponja perandorake

Aquila pomarina Ch.L.Brehm

Shqiponja e vogël e rosave

Haliaetus albicilla L

Shqiponja e detit

Hieraaetus  pennatus Gm

Shqiponja e vogël

Hieraetus fasciatus Vieillo

Shqiponja e Bonellit

Circus aeruginosus

Shqipja e kënetës

Circus cyaneus

Shqipja e fushës

Circus macrourus Gm

Shqipe e stepave

Clanga clanga

Shqiponja e madhe e rosave

Clanga pomarina

Shqiponja e vogël e rosave

Gypaetus barbatus L  

Shkaba mjekroshe

Gyps fulvus     

Shkaba

Accipiter nisus L

Gjeraqina e shkurtës

Accipiter brevipes

Gjeraqina këmbëshkurtër

Milvus milvus L

Huta bishtgërshërë e kuqeremtë

Milvus migrans L

Huta e zezë

Buteo buteo

Huta

Buteo lagopus

Huta me kalca

Buteo rufinus L          

Huta bishtbardhë

Pernis apivorus

Huta grenxangrënëse

Circaetus gallicus

Shqiponja gjarpërngrënëse

Neophron percnopterus

Kali i qyqes

Familja Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Shqiponja peshkngrënëse

GALLIFORMES

 

Familja Phasianidae

 

Coturnix coturnix

Shkurta

GRUIFORMES

 

Familja Rallidae

 

Crex crex

Mbret i shkurtës

Fulica atra

Bajza

Porzana porzana        

Porzana pikaloshe

Zapornia parva                      

Porzana e vogël

Zapornia pusilla intermedia

Porzana zogëzë

Familja Gruidae

 

Grus grus

Krilla

CHARADRIIFORMES

 

Familja Recurvirostridae

 

Recurvirostra avosetta

Sqepbiza

Familja Scolopacidae

 

Arenaria interpres

Gjelëza laramane

Calidris pugnax

Luftëtari

Calidris alba

Gjelëza tregishtore

Calidris alpina

Gjelëza gushëzezë

Calidris ferruginea

Gjelëza gushëkuqe

Calidris canutus

Gjelëza e madhe

Charadrius alexandrinus

Vraponjësi gushëbardhë

Charadrius dubius

Vraponjësi i vogël

Charadrius hiaticula

Vraponjësi i madh

Pluvialis squatarola

Gjelëza pikaloshe

Vanellus vanellus

Giçvilja

Pluvialis apricaria

Gjelaci pikalosh ngjyrë ari

Limosa lapponica

Gjelëza e vogël bishtvijëzuar

Limosa limosa

Gjelëza e madhe bishtzezë

Calidris temminckii

Gjelaci xhuxh

Gallinago media

Shapka e madhe e ujit

Limicola falcinellus

Vrapuesi sqepshtypur

Numenius tenuirostris

Kojliku sqephollë

Tringa glareola

Qyrylyku i zallit

Tringa hypoleucos

Qyrylyku i vogël

Tringa ochropus

Qyrylyku këmbëpërhime

Tringa stagnatilis

Qyrylyku sqephollë

Tringa erythropus

Qyrylyku i murrmë

Tringa nebularia

Qyrylyku i madh

Tringa totanus

Qyrylyku këmbëqirizë

Familja Laridae

 

Chlidonias leucopterus

Dallëndyshe deti këmbëzezë

Chlidonias niger niger

Dallëndyshe deti e zezë

Gelochelidon nilotica

Dallëndyshe deti krahëbardhë

Sternula albifrons                

Dallëndyshe deti ballëbardhë

Sterna hirundo

Dallëndyshe e zakonshme deti

Hydroprogne caspia

Dallëndyshe deti e madhe

Gelochelidon nilotica

Dallëndyshe deti

Thalasseus sandvicensis

Sterni dimërak

Larus melanocephalus

Pulëbardha kokëzezë

Larus minutus

Pulëbardha e vogël

Larus (Xenia) sabini

Dallëndyshe deti faqebardhë

Familja Glareolidae

 

Glareola pratincola

Dallëndyshe deti këmbëzezë

PODICIPEDIFORMES

 

Familja Podicipedidae

 

Podiceps grisegena    

Kredharaku faqehirtë

CUCULIFORMES

 

Familja Cuculidae

 

Clamator glandarius

Qyqja me çafkë

OTIDIFORMES

 

Familja Otididae

 

Tetrax tetrax   

Pula e livadheve

STRIGIFORMES

 

Familja Strigidae

 

Bubo bubi

Bufi

Asio otus

Bufi veshëgjatë

Otus scops

Gjoni ose qoku

Asio flammeus

Bufi veshëshkurtër

Athene noctua

Kukuvajka

Familja Tytonidae

 

Tyto alba

Kukuvajka mjekroshe

APODIFORMES

 

Familja Apodidae

 

Apus melba

Dejka gjoksbardhë

Apus pallidus

Dejka e zbehtë

Apus unicolor

 

CORACIIFORMES

 

Familja Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Bilbil uji

Familja Meropidae

 

Merops apiaster

Gargulli Grille

Familja Coraciidae

 

Coracias garrulus

Grifsha e detit

Familja Upupidae

 

Upupa epops

Pupëza

PICIFORMES

 

Familja Picidae

 

Dryocopus martius L

Qukapiku i zi

Picus viridis L

Qukapiku i gjelbër

Dendrocopus major L

Qukapiku larosh i madh

Dendrocopus medius L

Qukapiku larosh mesatar

Dendrocopus minor L

Qukapiku larosh i vogël

Dendrocopus syriacus Hemper et Ehrenb

Qukapiku larosh sirian

PASSERIFORMES

 

Familja Alaudidae

 

Calandrella brachydactyla

Drenja e përhimtë

Eremophila alpestris

Lauresha me brirë

Melanocorypha calandra

Drenja e madhe qafëzezë

Familja Bombycillidae

 

Bombycilla garrulus

 

Familja Cinclidae

 

Cinclus cinclus

Mëllënjë uji

Familja Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes

Çerri

Familja Prunellidae

 

 

Të gjitha llojet

Familja Laniidae

 

Lanius excubitor excubitor

Larushi i madh i përhimë

Lanius minor

Larushi i vogël ballzi

Familja Muscicapidae

 

Erithacus rubecula

Gushëkuqi

Luscinia megarhynchos

Bilbili

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Bilbili gjokskaltër

Monticola saxatilis

Tusha bishtkuqe

Monticola solitarius

Tusha blu

Oenanthe hispanica

Bishtbardha vetullzezë

Oenanthe oenanthe

Bishtbardha e gurit

Phoenicurus ochruros

Bishtkuqi zeshkan

Phoenicurus phoenicurus

Bishtkuqi i mureve

Saxicola rubetra

Çeku vetullbardhë

Saxicola torquata

Çeku kokëzi

Familja Turdinae

 

Turdus torquatus

Tusha gushëbardhë

Familja  Emberizidae 

 

Emberiza caesia

Cerla gushëkuqe

Emberiza cia

Cerla e malit

Emberiza cirlus

Cerla gushëgjelbër

Emberiza citrinella

Cerla verdhashe

Emberiza melanocephala

Cerla kokëzezë

Emberiza pusilla

Cerla e vogël

Emberiza schoeniclus

Cerla e kallamishteve

Familja Calcariidae

 

Plectrophenax nivalis

Parosi i dëborës

Familja Fringillidae

 

Carduelis cannabina

Kërpngrënësi

Carduelis carduelis

Gardalina

Carduelis chloris

Gjelbërushja

Carduelis spinus

Cerla dimërake

Coccothraustes coccothraustes

Sqeptrashi

Loxia curvirostra

Sqepkryqi

Serinus serinus

Zog bari sqepshkurtër

Familja Passeridae

 

Montrifringilla nivalis

Parosi i dëborës

Petronia petronia

Harabeli i gurëve

Familja Sturnidae

 

Sturnus roseus

Cerloi rozë

Familja Oriolidae

 

Oriolus oriolus

Bengu

Familja Corvidae

 

Nucifraga caryocatactes

Boçethyesi

Pyrrhocorax graculus

Stërqoka sqepverdhë

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Stërqoka sqepkuqe

Corvus corone (corone and/et cornix)

Sorra

Corvus frugilegus

Korbi sqepbardhë

Corvus monedula       

Gala

Pica pica        

Laraska

Sturnus vulgaris

Cerloi

REPTILËT

 

 

TESTUDINES

 

Familja Testudinidae

 

Testudo graeca

Breshka greke

Testudo hermanni

Breshkë toke

Testudo marginata

Breshka malore

Familja Emydidae

 

Emys orbicularis

Breshkujëza

Familja Geomydidae

 

Mauremys caspica

Breshkujëza me shirita në qafë

Familja Dermochelyidae

 

Dermochelys coriacea

Breshka e detit lëkurore

Familja Cheloniidae

 

Caretta caretta

Breshka e detit kokëmadhe   

Chelonia mydas

Breshka e gjelbërt e detit

Eretmochelys imbricata

Breshka e detit sqepfalkua

SQUAMATA

 

Familja Gekkonidae

 

Cyrtodactylus kotschyi

Hardhuca me kthetra e mureve

Familja Lacertidae

 

Algyroides nigropunctatus

Hardhuca me luspa të mëdha

Lacerta agilis

 

Lacerta trilineata

Zhapiu me tre vija

Lacerta viridis

Zhapiu i gjelbër

Podarcis erhardii

Hardhucë muri e Erhardit

Podarcis melisellensis

Hardhuca shpinëgjelbër e Dalmacisë

Podarcis muralis

Hardhuca e mureve

Podarcis sicula

Hardhuca shpinëgjelbër italiane

Podarcis taurica

Hardhuca shpinëgjelbër e Ballkanit

Familja Anguidae

 

Ophisaurus apodus

Bullari

Familja Scincidae

 

Ablepharus kitaibelii

Zhapiu këmbëshkurtër

OPHIDIA

 

Familja Colubridae

 

Coluber gemonensis

Shigjeta e shkurtër

Coluber jugularis

Shigjeta e gjatë

Coluber najadum

Shigjeta e hollë

Coronella austriaca

Gjarpri i zi

Elaphe longissima

Bolla e shtëpisë

Elaphe quatuorlineata

Bolla me katër vija

Elaphe situla

Bolla leopard

Natrix tessellata

Gjarpër i vogël i ujit

Telescopus fallax

Gjarpri laraman

Familja Viperidae

 

Vipera ammodytes

Nepërka me bri

Vipera ursinii

Nepërka e malit

AMFIBËT

 

 

URODELA

 

Familja Salamandridae

 

Salamandra atra

Salamndra e zezë

Triturus carnifex

 

Trutirus macedonicus

Tritoni me kreshtë

ANURA

 

Familja Bombinatoridae

 

Bombina variegata

Bretkosa barkëverdhë

Familja Pelobatidae

 

Pelobates syriacus

Bretkosa siriane

Familja Bufonidae

 

Bufo viridis

Thithlopa e gjelbër

Familja Hylidae

 

Hyla arborea

Bretkosa e drurëve

Familja Ranidae

 

Rana dalmatina

Bretkosa kërcimtare

PESHQIT

 

 

LAMNIFORMES

 

Familja Cetorhinidae

 

Cetorhinus maximus (Med.)

Peshkaqeni gjigant

Familja Lamnidae

 

Carcharodon carcharias (Med.)

Peshkaqen njeringrënës

Familja Alopiidae

 

Alopias vulpinus

Peshku dhelpër

Isurus oxyrinchus       

Peshkaqen toni

ACIPENSERIFORMES

 

Familja Acipenseridae

 

Acipenser naccarii

 

Acipenser stellatus     

Blini me yje, Blini turigjatë

Acipenser sturio

Blini, Blini i Europës Perëndimore

Huso huso (Med.)

 

CYPRINODONTIFORMES

 

Familja Cyprinodontidae

 

Aphanius fasciatus (Med.)

 

Familja Valenciidae

 

Valencia letourneuxi

 

SYNGNATHIFORMES

 

Familja Syngnathidae

 

Hippocampus hippocampus (Med.)

 

GOBIIFORMES

 

Familja Gobiidae

 

Pomatoschistus canestrinii (Med.)

 

Pomatoschistus tortonesei (Med.)

 

RHINOPRISTIFORMES

 

Familja Rhinobatidae

 

Rhinobatos rhinobatos           

Peshk kitarrë

CARCHARHINIFORMES

 

Familja Sphyrnidae

 

Sphyrna zygaena        

Peshku çekiç

INVERTEBRORËT

 

 

ODONATA

 

Familja Coenagrionidae

 

Coenagrion mercuriale

Pilivesa jugore

Familja Gomphidae

 

Lindenia tetraphylla

Pilivesa bishtshpatë

Stylurus (Gomphus) flavipes

Bishtkopaçja lumore

COLEOPTERA

 

Familja Carabidae

 

Carabus hungaricus

Koracëziu Hungarez

Familja Cerambycidae

 

Cerambyx cerdo

Antenagjati cerdo

Rosalia alpina

Rosalia

Familja Scarabaeidae

 

Osmoderma eremita

Eremitja

ORTHOPTERA

 

Familja Tettigoniidae

 

Saga pedo 

 

LEPIDOPTERA

 

Familja Nymphalidae

 

Apatura metis 

 

Euphydryas

E hershmja

Familja Lycaenidae

 

Lycaena dispar 

Flakëroshja e artë e madhe

Familja Papilionidae

 

Papilio alexanor 

Flatrabishtorja aleksanor

Parnassius apollo 

Apollonja Korrab

Parnassius mnemosyne  

Mnemozinja Korrab

Zerynthia polyxena 

Poliksenia Jonufer

 

 

 

 

                                  

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar