Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektvendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.09.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.155, DATË 7.12.2020 “PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.27, DATË 17.3.2016 “PËR MENAXHIMIN E KIMIKATEVE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7. 2011 “PËR LEJET E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 431, DATË 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur