“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10296, DATË 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.06.2022

|

Data e Mbylljes: 02.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 535

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.