Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Per llogarine e pagesave me sherbime bazike"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 01.02.2023

|

Data e Mbylljes: 01.03.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 101

Projektvendimi "Per miratimin e Programit te Reformave Ekonomike (ERP) 2023-2025"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 18.02.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 204

P R O J E K T L I G J “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 07.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 165

P R O J E K T L I GJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.15/2019 “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 511

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2023-2030

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1231

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014, ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 343

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9920 DATË 19.5.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 302

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008 ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 150

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 61/2012 ‘PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 176

Për një ndryshim në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 27.06.2022

|

Data e Mbylljes: 27.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 137