Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P/ligji "Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.10.2020

Projektligji "Për pronësinë industriale"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.09.2020

“Për regjistrin qendror te llogarive bankare

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.09.2020

P/LIGJI PER AMNISTINE FISKALE DHE PENALE PER SUBJEKTET QE BEJNE DEKLARIM VULLNETAR TE PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.07.2020

PROJEKTLIGJIN “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.06.2020

P/ligj "Për regjistrin e pronarëtve përfitues"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2020

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 197, DATË 10.12.2009

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.01.2020

“Për Metrologjinë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.12.2019