Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.08.2023

|

Data e Mbylljes: 04.09.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 13

|

Nr.Shikimeve: 1026

Projektligji "Per taksen mbi pasurine e paluajtshme"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.08.2023

|

Data e Mbylljes: 31.08.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 7

|

Nr.Shikimeve: 1744

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 22.05.2023

|

Data e Mbylljes: 22.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 416

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 155/2015, “PËR LOJËRAT E FATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 04.04.2023

|

Data e Mbylljes: 04.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 3

|

Nr.Shikimeve: 11833

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.04.2023

|

Data e Mbylljes: 03.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 940

Projektligj “Për disa ndryshime në Ligjin, Nr.71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.03.2023

|

Data e Mbylljes: 20.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 499

Projekligji "Per administrimin e objekteve te konfiskuara si ndertime pa leje me qellim perdorimin e tyre per interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale te shkaktuara"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 17.03.2023

|

Data e Mbylljes: 17.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 691

Projektligji "Per llogarine e pagesave me sherbime bazike"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 01.02.2023

|

Data e Mbylljes: 01.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 583

Projektvendimi "Per miratimin e Programit te Reformave Ekonomike (ERP) 2023-2025"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 18.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 589

P R O J E K T L I G J “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 07.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 528