Projekligji për Strategjinë Detare

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

|

Postuar më: 06.06.2022

|

Data e Mbylljes: 01.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 547

PDF

|

XML

Projektligji “Për Strategjinë Detare” është hartuar si pjesë e paketës ligjore në kuadër të  përafrimit të plotë të legjislacionit Shqiptar në fushën e menaxhimit të burimeve ujore me acquis të Bashkimit Evropian në këtë fushë, nëpërmjet mbështetjes së projektit  “Mbështetja e Bashkimit Evropian për Menaxhimin e Integruar të Ujit në Shqipëri”, një nga komponentët e të cilit është “Përmirësimi i kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të burimeve ujore”, financuar nga BE dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA). Një nga detyrimet e përafrimit të legjislacionit evropian në fushën e burimeve ujore është implementimi i Direktivës 2008/56/EC të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datë 17 qershor 2008, për përcaktimin e kuadrit të veprimit në fushën e politikave mjedisore detare.

Ky projektligj ka si qëllim të përcaktojë kuadrin ligjor për arritjen dhe mirëmbajtjen e një statusi të mirë mjedisor të ujërave detare të Detit Mesdhe, të cilat janë nën sovranitetin e Republikës së Shqipërisë, përmes hartimit e zbatimit të Strategjisë Detare të Republikës së Shqipërisë.

Procesi i konsultimit të këtij projektakti do të kryhet nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, në cilësinë e organit përgjegjës  për administrimin dhe menaxhimin e burimeve ujore që ka për detyrë bashkërendimin e punës për harmonizimin e kuadrit ligjor të sektorit me acquis të BE-së,  në përputhje me ligjin nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”.

Ju ftojmë të njiheni me draft-in final të Projektligjit “Për Strategjinë Detare” dhe të jepni kontributin tuaj për përmirësimin e përmbajtjes së projektaktit duke dërguar sugjerimet, komentet dhe propozimet tuaja brenda 20 ditëve pune duke kontaktuar Znj. Irma Themeli, Përgjegjës Sektori, Drejtoria e Menaxhimit Strategjik, AMBU në adresën  e postës elektronike: irma.themeli@ambu.gov.al .

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.