PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PROCEDURËS SË DHËNIES SË AUTORIZIMIT TË VENDOSJES SË TYRE NË TREG

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.06.2022

|

Data e Mbylljes: 28.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 546

PDF

|

XML

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM NR. 933, DATË 25.11.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PROCEDURËS SË DHËNIES SË AUTORIZIMIT TË VENDOSJES SË TYRE NË TREG”

 

  1. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN

 

Projektvendimi i Këshillit të Ministrave propozohet në zbatim të nenit 100 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 8, pika 5, e Ligjit 95/2015, datë 17.09.2015, “Për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik”.

 

Objektivi i këtij projektvendimi është përcaktimi i rregullave më të qarta për kriteret e vlerësimit të produkteve biocide dhe procedurës së dhënies së autorizimit të vendosjes së tyre në treg.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.