Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 10383, DATË 24.2.2011, “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 25.10.2022

|

Data e Mbylljes: 21.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 347

KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.10.2022

|

Data e Mbylljes: 04.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 417

KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.06.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2451

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PROCEDURËS SË DHËNIES SË AUTORIZIMIT TË VENDOSJES SË TYRE NË TREG

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.06.2022

|

Data e Mbylljes: 28.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 475

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 105/2014 “PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 07.06.2022

|

Data e Mbylljes: 29.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 989

STRATEGJIA KOMBËTARE E SHËNDETËSISË 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2646

PËR SHËRBIMIN SPITALOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 04.11.2021

|

Data e Mbylljes: 26.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1047

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021-2026

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 12.08.2021

|

Data e Mbylljes: 27.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1613

PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 24.08.2021

|

Data e Mbylljes: 15.09.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1242

PËR PROJEKT VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E “PLANIT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR PERSONAT LGBTI+, 2021 - 2027”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.07.2021

|

Data e Mbylljes: 20.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1286