Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Draft-Dokumenti i Politikave Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.06.2023

|

Data e Mbylljes: 28.07.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 584

Projektligj Per nje shtese dhe nje ndryshim ne Ligjin Nr. 57/2019 "Per Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 18.05.2023

|

Data e Mbylljes: 15.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 351

Projektvendim per Miratimin e planit te veprimit per zbatimin e rezolutes 1325 te keshillit te Sigurimit te organizatesse Kombeve te Bashkuara 'Per gruan, paqen dhe sigurine" 2023-2027, ne Republiken e Shqiperise.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 18.05.2023

|

Data e Mbylljes: 15.06.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 324

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7975, DATË 26.7.1995 “PËR BARNAT NARKOTIKE DHE LËNDËT PSIKOTROPE”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 26.04.2023

|

Data e Mbylljes: 24.05.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 371

PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 383, DATË 24.02.2011 “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.03.2023

|

Data e Mbylljes: 29.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 364

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 10383, DATË 24.2.2011, “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 25.10.2022

|

Data e Mbylljes: 21.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 611

KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.10.2022

|

Data e Mbylljes: 04.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 755

KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.06.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 4027

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PROCEDURËS SË DHËNIES SË AUTORIZIMIT TË VENDOSJES SË TYRE NË TREG

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.06.2022

|

Data e Mbylljes: 28.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 741

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 105/2014 “PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 07.06.2022

|

Data e Mbylljes: 29.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 1611