Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 30.06.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE DHE PROCEDURËS SË DHËNIES SË AUTORIZIMIT TË VENDOSJES SË TYRE NË TREG

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.06.2022

|

Data e Mbylljes: 28.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 105/2014 “PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 07.06.2022

|

Data e Mbylljes: 29.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

STRATEGJIA KOMBËTARE E SHËNDETËSISË 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR SHËRBIMIN SPITALOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 04.11.2021

|

Data e Mbylljes: 26.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021-2026

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 12.08.2021

|

Data e Mbylljes: 27.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR STATUSIN “FËMIJË NË PËRKUJDESJE TË REPUBLIKËS”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 24.08.2021

|

Data e Mbylljes: 15.09.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR PROJEKT VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E “PLANIT KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR PERSONAT LGBTI+, 2021 - 2027”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 23.07.2021

|

Data e Mbylljes: 20.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR BARAZI, PËRFSHIRJE DHE PJESËMARRJEN E ROMËVE DHE EGJIPTIANËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË (2021-2025)

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.07.2021

|

Data e Mbylljes: 09.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

RAPORT GJYSMËVJETOR PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR 2021 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 05.07.2021

|

Data e Mbylljes: 26.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur