PROJEKTLIGJI "PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1531

PDF

|

XML

Kuadri ligjor në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, nuk është i përafruar me acquis communautaire në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe konkretisht me Rregulloren e (BE) 2016/679 “Për mbrojtjen e personave fizikë lidhur me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave dhe shfuqizimin e direktivës 95/46/KE” dhe Direktivën (BE) 2016/680 “Për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin, ndjekjen penale të veprave penale apo ekzekutimin e dënimeve penale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave”.

Si rrjedhojë nevojitet miratimi i një ligji të ri për të garantuar sigurinë e të dhënave personale, me qëllim që qytetarëve shqiptarë t’u garantohen standardet më të larta evropiane në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale në një kohë kur përpunimi i të dhënave personale në epokën digjitale është shumëfishuar. Disa nga objektivat e këtij ligji janë: harmonizimi me acquis communautaire, zbatimi i standardeve të BE në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, garantimi i mbrojtjes së të dhënave personale në mënyrë sa më efektive nëpërmjet rritjes së “përgjegjshmërisë” së kontrolluesve dhe përpunuesve në procesin e përpunimit të të dhënave personale, sigurimi i mbikëqyrjes efektive të zbatimit të këtij legjislacioni, si dhe përfshirja e Shqipërisë në listën e shteteve për të cilat Komisioni Europian përcakton se ofron sistem të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave personale.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.