Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Masa Prioritare të Politikave në fushën e shtetit të së drejtës

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 08.09.2023

|

Data e Mbylljes: 06.10.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 331

Strategjia Ndërsektoriale e Mbrojtjes së Viktimave të Krimit

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 30.08.2023

|

Data e Mbylljes: 27.09.2023

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 757

Njoftimi paraprak mbi ndryshimet në ligjin nr.82/2021 “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 28.08.2023

|

Data e Mbylljes: 26.09.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 177

Projektligj "Për Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin Penitenciar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 25.01.2023

|

Data e Mbylljes: 22.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 417

Projektligj Për disa ndryshime në ligjin nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 15.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 701

Draft Strategjia Ndësektoriale e Drejtësisë Për Të Mitur 2022-2026

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 16.11.2022

|

Data e Mbylljes: 16.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3093

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 20.10.2022

|

Data e Mbylljes: 16.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2017

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 19.10.2022

|

Data e Mbylljes: 15.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1449

Projektligj “Për një shtesë në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, ‘Kodi Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 13.09.2022

|

Data e Mbylljes: 10.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 722

Për njoftimin paraprak të projektligjit "Për një shtesë në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 13.09.2022

|

Data e Mbylljes: 10.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 734