Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj “Për një shtesë në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, ‘Kodi Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 13.09.2022

|

Data e Mbylljes: 10.10.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

Për njoftimin paraprak të projektligjit "Për një shtesë në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 13.09.2022

|

Data e Mbylljes: 10.10.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 96/2016, ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”,

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 26.08.2022

|

Data e Mbylljes: 23.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Njoftimi paraprak mbi ndryshimin e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 27.06.2022

|

Data e Mbylljes: 25.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 20.06.2022

|

Data e Mbylljes: 18.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJI "PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 15.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJI “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.133/2015 “PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Data e Mbylljes: 03.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft udhëzimi për standardet e teknikës legjislative

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 21.02.2022

|

Data e Mbylljes: 21.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft manuali për hartimin e legjislacionit

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 06.10.2021

|

Data e Mbylljes: 02.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.06.2021

|

Data e Mbylljes: 08.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur