P r o j e k t v e n d i m “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 360, datë 29.4.2015 “Për miratimin e listës së ndotësve organikë të qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, importimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre”1

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 17.06.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 828

PDF

|

XML

Leter me koke Keshilli i ministrave-1-01 

 

                       P R O J E K T V E N D I M

 

 

Nr.____, datë _____2022

 

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VKM NR. 360, DATË 29.4.2015 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM DHE PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR PRODHIMIN, IMPORTIMIN, VENDOSJEN NË TREG DHE PËRDORIMIN E TYRE”1

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 37, të ligjit nr. 10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, dhe të pikës 1, të nenit 30, të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave,

 

VENDOSI:

 

Në vendimin nr. 360, datë 29.4.2015, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:

 1.  Në pikën 4,  të Kreut I, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
  1. . Shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç” ndryshojnë me përmbajtje si vijon: : 

“a) “Vendosje në treg”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“b) “Artikull”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“c) “Përzierje’, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“ç). “Stok”, është substancat, përzierjet ose artikujt e grumbulluar nga mbajtësi i stokut që përbëhen ose përmbajnë ndonjë prej substancave të renditura në Aneksin I.

  1. . Pas shkronjës “ë” të pikës 4, shtohen përkufizimet me përmbajtje si vijon:

“f). “Import”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“g). “Prodhim”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“h). “Përdorim”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“i). “Substancë”, ka të njëjtin kuptim me termin e përcaktuar në nenin 5, të Ligjit 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”;

 

“j). “E ndërmjetme në sisteme të mbyllura me sipërfaqe të kufizuar, është një substancë që prodhohet, konsumohet ose përdoret për përpunim kimik për t’u transformuar në një substancë tjetër (“sintezë”), ku prodhimi i substancës së ndërmjetme dhe sinteza e një ose më shumë substancave nga ajo substancë e ndërmjetme ndodh në të njëjtin vend, nga një ose më shumë subjekte, në kushte rreptësisht të kontrolluara, në mënyrë që të përmbahet në mënyrë rigoroze me mjete teknike gjatë të gjithë ciklit të jetës;

k).”Ndotës gjurmë i paqëllimshëm, është niveli i një substance që gjendet rastësisht i pranishëm një sasi minimale, e cila nëse gjendet nën këtë sasi minimale nuk mund të përdoret në mënyrë kuptimplotë, dhe mbi limitet e gjurmimit të metodave ekzistuese të gjurmimit që mundësojnë kontrollin dhe zbatimin;

 1. Anekset I, II, III dhe IV, të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç” të pikës 3 të kreut I, zëvendësohen me Anekset I, II, III dhe IV, bashkëlidhur këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

 

 1. Kudo në përmbajtjen e vendimit 360/2015, togfjalëshi “Ministria e Mjedisit”, zëvendësohet me togfjalëshin ”Ministria përgjegjëse për mjedisin” si dhe togfjalëshi “Inspektoriati shtetëror i mjedisit dhe pyjeve”, zëvendësohet me togfjalëshin ”struktura përgjegjëse për kontrollin dhe inspektimin në fushën e mjedisit”.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 Dhjetor 2022.

 

 

KRYEMINISTRI

 

EDI RAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI I

PJESA A

SUBSTANCAT E LISTUARA NË KONVENTË DHE NË PROTOKOLL, SI DHE SUBSTANCAT E LISTUARA VETËM NË KONVENTË

Nr. rendor

 

Emri i Substancës

 

Nr. CAS

Kodi tarifor sipas NK Mallrave

 

Nr. KE

Përjashtime specifike për përdorim të ndërmjetëm ose specifikime të tjera

 1.  

Eteri i Tetrabromodifenilit

(Tetrabromodiphenyl ether)

C12H6Br4O

40088-47-9

dhe të tjera

2909 30 38

254-787-2 dhe të tjera

 1. Për qëllime të kësaj hyrjeje,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e eterit të tetrabromodifenilit, që është i barabartë me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur është i pranishëm në substanca.

 1. Për qëllime të hyrjes së substancave tetra-, penta-, hekza-, hepta- dhe dekabromodifenil, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e këtyre substancave deri në 500 mg/kg, që ndodhen në përzierje ose artikuj.
 2. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i:
-pajisjeve elektrike dhe elektronike, që rregullohen sipas legjislacionit për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike. 
 
 1. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës 1 korrik 2015, të cilat përmbajnë eter tetrabromodifenili në përbërje.

 

 1. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

 

 1.  

Eteri i Pentabromodifenilit

(Pentabromodiphenyl ether)

C12H5Br5O

32534-81-9

dhe të tjera

2909 30 31

251-084-2 dhe të tjera

 1. Për qëllime të kësaj hyrje, shkronja shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e eterit të pentabromodifenilit, që është i barabartë me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur ndodhet në substanca.
 2. Për qëllime të hyrjes së tetra-, penta-, hekza-, hepta- dhe dekabromodifenil,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e këtyre substancave deri në 500 mg/kg, që ndodhen në përzierje ose artikuj.
 3. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i:

-pajisjeve elektrike dhe elektronike, që rregullohen sipas legjislacionit për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike.

4. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës 1 korrik 2015, të cilat kanë eter pentabromodifenili në përbërje.

5. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

 

 1.  

Eteri i Hekzabromodifenilit

(Hexabromodiphenyl ether)

C12H4Br6O

36483-60-0

dhe të tjera

2909 30 38

253-058-6 dhe të tjera

 1. Për qëllime të  kësaj hyrje  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e eterit të hekzabromodifenilit, që është i barabartë me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur është i pranishëm në substanca.

 

 1.  Për qëllime të hyrjes së tetra-, penta-, hekza-, hepta- dhe decaBDE,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për masën e përqendrimit të këtyre substancave deri në 500 mg/kg, që ndodhen në përzierje ose në artikuj.

 

 1. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i:

-pajisjeve elektrike dhe elektronike, rregullohen sipas legjislacionit për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike.

 

 1. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës 1 korrik 2015, të cilat kanë eter hekzabromodifenili në përbërje.

 

 1. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

 

 

 1.  

Eteri I Heptabromodifenilit

C12H3Br7O

68928-80-3 dhe të tjera

2909 30 38

273-031-2 dhe të tjera

 1. Për qëllime të  kësaj hyrje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e eterit të heptabromodifenilit, që është i barabartë me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur ndodhet në substanca.
 2. Për qëllime të hyrjes së tetra-, penta-, hekza-, hepta- dhe decaBDE, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për masën e përqendrimit të këtyre substancave deri në 500 mg/kg, që ndodhen në përzierje ose në artikuj.

3. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i:

-pajisjeve elektrike dhe elektronike, qe rregullohen sipas legjislacionit për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike.

 

4. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës 1 korrik 2015, të cilat kanë eter heptabromodifenili në përbërje.

 1. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

                         

 1.  

Eter bis(pentabromofenili) eter (dekabromodifenili; decaBDE)

1163-19-5

Per tu percaktuar

 

 

 

 

 

 

 

214-604-9

 1. Për qëllime të  kësaj hyrje,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e decaBDE, që janë të barabarta me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur ndodhet në substanca.
 2. Për qëllime të hyrjes së tetra-, penta-, hekza-, hepta- dhe decaBDE,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për masën e përqendrimit të këtyre substancave deri në 500 mg/kg, që ndodhen në përzierje ose në artikuj;

 

3. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i decaBDE për qëllimet e mëposhtme dhe në përputhje me parashikimet e Konventës:

 1. në prodhimin e një mjeti ajror, për të cilin miratimi i tipit është kërkuar përpara datës 2 mars 2019 dhe është marrë përpara dhjetorit të vitit 2022, deri më 18 dhjetor 2023 ose, në rastet kur arsyetohet nevoja për shtyrje, deri më 2 mars 2027;
 2. në prodhimin e pjesëve të këmbimit për:
 1. një mjet ajror, për të cilin miratimi i tipit është kërkuar përpara datës 2 mars 2019 dhe është marrë përpara dhjetorit të vitit 2022, prodhuar përpara datës 18 dhjetor 2023 ose, në rastet kur arsyetohet nevoja për shtyrje, prodhuar përpara datës 2 mars 2027, deri në përfundim të kohëzgjatjes së shërbimit të atij mjeti ajror;
 2. mjete motorike që janë objekt i legjislacionit specifik per  miratimin dhe mbikeqyrjen e tregut te te mjeteve motorike dhe rimorkiot e tyre dhe sistemet, komponentët dhe njësitë teknike të veçanta të destinuara për një mjet të tillë, prodhuar përpara datës 15 korrik 2019, ose deri në vitin 2036 apo deri në përfundim të kohëzgjatjes së shërbimit të këtyre mjeteve motorike, cilado datë që vjen e para;
 1. pajisjet elektrike dhe elektronike, në përputhje me legjislacionin për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike.

 

4. Përjashtimet specifike për pjesët e këmbimit të mjeteve motorike referuar në pikën 3(b)(ii) me siper, zbatohen për prodhimin dhe përdorimin e decaBDE që përkon me një ose më shumë nga kategoritë e mëposhtme:

 

 1. sistem transmisioni dhe lidhje nën kofanon e mjetit, siç janë përcjellësit e baterisë, kabllot ndërlidhëse të baterisë, tubat e lëvizshëm të ajrit të kondicionuar (MAC), sistemet e transmisionit, unazat e tubave të shkarkimit, izolimi nën kofano, lidhjet elektrike dhe rripat nën kofano (lidhjet elektrike në motor, etj.), sensorët e shpejtësisë, zorra, njësi ventilimi dhe sensorët e trokitjes;
 2. aplikimet në sistemin e karburantit, siç janë tubat, serbatorët dhe serbatorët e karburantit nën trupin e mjetit;
 3. pajisje piroteknike dhe aplikime të ndikuara nga pajisje piroteknike, siç janë jastëku i ajrit, kabllot e ndezjes, mbulesat/veshjet e ndenjëseve (vetëm nëse janë të përshtatshme për jastëkun e ajrit) dhe jastëkët e ajrit (të përparmë dhe të pasmë). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 1. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, të cilat kanë decaBDE në përbërje.
 2. Pa cenuar zbatimin e parashikimeve të tjera të legjislacioneve që rregullojnë klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, artikujt në të cilët përdoren decaBDE do të identifikohen nëpërmjet etiketimit ose mënyrave të tjera gjatë ciklit të tyre të jetës.
 3. Lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i artikujve që përmbajnë decaBDE, të importuar për qëllime të përjashtimeve specifike në pikën 3, me siper, deri në datën e mbarimit të përjashtimit. Pika 6, zbatohet sikur këta artikuj të ishin prodhuar në përputhje me përjashtimin në pikën 3. Artikuj të tillë që janë në përdorim deri në datën e mbarimit të përjashtimit përkatës mund të vazhdojnë të përdoren.
 4. Për qëllime të kësaj hyrjeje, “mjet ajror” nënkupton si më poshtë:
 1. mjet ajror civil i prodhuar në përputhje me certifikatën e tipit të lëshuar sipas legjislacionit specifik qe percakton rregulla të përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe krijimin e një Agjencie të Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian,ose me miratimin e projektimit të lëshuar sipas rregulloreve kombëtare të një shteti nënkontraktues të ICAO-s, ose për të cilin është lëshuar një certifikatë e vlefshmërisë ajrore nga një Shtet Kontraktues i ICAO-s, sipas Aneksit 8 të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar;
 2. mjet ajror ushtarak.
 1.  

Acidi sulfonik i perfluorooktanit dhe derivatët e vet (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, kripëra metalike (O-M+), halide, amide, dhe derivate të tjera, duke përfshirë polimeret)

 

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 dhe të tjera

 

2904 90 95

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6

dhe të tjera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Për qëllime të hyrjes së kësaj substance, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e PFOS, që janë të barabarta me ose nën 10 mg/kg (0,001 % të peshës), kur ndodhet në substanca ose ne perzierje.
 2. Për qëllime të kësaj hyrjeje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e PFOS në produkte ose artikuj gjysmë të gatshëm, ose pjesë të tyre, nëse përqendrimi i PFOS është më i ulët sesa 0,1 % e peshës së përllogaritur, duke marrë si referencë masën e pjesëve të veçanta të strukturuara ose mikro të strukturuara që përmbajnë PFOS, ose për tekstile apo materiale te veshura, nëse sasia e PFOS është më e ulët sesa 1 μg/m2 e materialit te veshur.
 3. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës 1 korrik 2015, të cilat kanë PFOS në përbërje.
 4. Nëse sasia e çliruar në mjedis eshte zvogeluar, prodhimi dhe vendosja në treg lejohet deri më 7 shtator 2025, për tu perdorur per kontrollin e avullit nga veshjet me krom të ashpër jodekorativ (VI) në sistemet me qark të mbyllur.

Kur një përjashtim i tillë perben shqetesim per prodhimin ose përdorimin në një instalim industrial qe rregullohet sipas legjislacionit per shkarkimet industrial (lejet e mjedisit), zbatohen teknikat përkatëse më të mira në dispozicion për parandalimin dhe minimizimin e shkarkimeve të PFOS në përputhje me ate legjislacion.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit mban database të parashikuar në pikën 1, të seksionit 5, të kreut III, te vendimit 365/2015, i ndryshuar, dhe raporton, çdo katër vjet, mbi progresin e bërë për të eliminuar PFOS.

 1. Standartet e miratuara nga Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN), përdoren si metoda analitike testimi për të treguar përputhshmërinë e substancave, përzierjeve dhe artikujve të pikave 1 dhe 2. Çdo metodë tjetër analitike për të cilën përdoruesi mund të tregojë performancë ekuivalente mund të përdoret si alternativë për standardet CEN.
 1.  

DDT

(1,1,1-trikloro-2,2-bis(4- klorofenol) etani)

50-29-3

2903 92 00

200-024-3

 1.  

Klordan

57-74-9

2903 82 00

200-349-0

 1.  

Hekzaklorciklohekzani, përfshirë lindanin

58-89-9

2903 81 00

200-401-2

 

 

319-84-6

 

206-270-8

 

319-85-7

 

206-271-3

 

608-73-1

 

210-168-9

 1.  

Dieldrin

60-57-1

2910 40 00

200-484-5

 1.  

Endrin

72-20-8

2910 90 00

200-775-7

 1.  

Heptaklor

76-44-8

2903 82 00

200-962-3

 1.  

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

2920 90 85

204-079-4

 1. Lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i artikujve qe jane në përdorim përpara ose deri ne daten 1 korrik 2015, që përmbajnë endosulfan.
 2. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.
 3. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

.

 1.  

Hekzaklorobenzeni

118-74-1

2903 92 00

204-273-9

 1.  

Klordekoni

143-50-0

2914 70 00

205-601-3

 1.  

Aldrin

309-00-2

2903 82 00

206-215-8

 1.  

Pentaklorobenzeni

608-93-5

2903 82 00

210-172-0

 1.  

Bifenile të Poliklorinuara (PCB)

1336-36-3 dhe të tjera

`2903 92 00

215-648-1 dhe të tjera

Lejohet përdorimi i artikujve që janë në përdorim në momentin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, pa rënë ndesh me legjislacionin specifik qe rregullon polychlorinated biphenyls dhe polychlorinated terphenyls (PCB/PCT).

Institucionet pergjegjese identifikojnë dhe heqin nga përdorimi pajisje (p.sh., transformatorë, kondensatorë ose enë që mbajnë stoqe lëngjesh) që përmbajnë më shumë sesa 0,005 % PCB dhe vëllime më të mëdha sesa 0,05 dm3, sa më shpejt që është e mundur, por jo më vonë se data 31 dhjetor 2025.

 1.  

Mireks

2385-85-5

2903 99 00

219-196-6

 1.  

Toksafen

8001-35-2

3808 50 00

232-283-3

 1.  

Hekzabromobifenil

36355-01-8

2903 99 90

252-994-2

 1.  

Hekzabromociklododekani

‘Hekzabromociklododekani’ do të thotë:

 

hekzabromociklododekan

 

1,2,5,6,9,10-hexab

romociklododekani

dhe diastereomeret e tij

kryesore: alfa-

hekzabromociklo

dodekani; beta-

hekzabromociklo

dodekani; dhe

gama-hekzabromo

ciklododekani

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

Per tu percaktuar sipas NKM

247-148-4,

221-695-9

 1. Për qëllime të hyrjes së kësaj substance,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrime të hekzabromociklododekanit të barabarta me ose nën 100 mg/kg (0,01 % të peshës) kur ndodhet në substanca, përzierje, artikuj ose në përbërje të artikujve rezistentë ndaj flakës.
 2. Artikujt prej polistireni të zgjeruar që përmbajnë hekzabromociklododekan, qe jane tashmë në përdorim në ndërtesa përpara datës 21 shkurt 2018, dhe artikujt prej polistireni të ekstruduar që përmbajnë hekzabromociklododekan tashmë në përdorim në ndërtesa përpara datës 23 korrik 2016, mund të vazhdojnë të përdoren.
 3. Pa cenuar zbatimin e dispozitave të tjera të legjislacionit për klasifikimin, paketimin dhe etiketimin e kimikateve, polistireni i zgjeruar i vendosur në treg pas datës 23 mars 2016, në të cilin është përdorur hekzabromociklododekan, identifikohet nëpërmjet etiketimit ose mënyrave të tjera gjatë ciklit të tyre të jetës.
 1.  

Hekzaklorobu-tadieni

87-68-3

Per tu percaktuar sipas NKM

201-765-5

 1. Lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i artikujve qe jane ne përdorim përpara ose deri me  1 korrik 2015, që përmbajnë hekzaklorobutadien.
 2. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.
 2.  
 1.  

Pentaklorofenoli dhe kripërat dhe esteret e tij

87-86-5 dhe të tjera

2903 29 00

 

 

 

201-778-6 dhe të tjera

    Për qëllime të hyrjes së kësaj substance,  shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e pentaklorofenolit dhe të kripërave dhe estereve të tij, që janë të barabarta me ose nën 5 mg/kg (0,0005 % të peshës), kur ndodhen në substanca, përzierje ose artikuj.

 1.  

Naftalene të Poliklorinuara (7)

70776-03-3 dhe të tjera

 

274-864-4 dhe të tjera

 1. Lejohet vendosja në treg dhe përdorimi i artikujve qe jane në përdorim përpara ose deri me 1 korrik 2015, që përmbajnë naftalene të poliklorinuara.
 2. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.

 

 1. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.
 1.  

Alkanet C10-C13, kloro parafinat e klorinuara (parafina të klorinuara me zinxhir të shkurtër) (SCCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

85535-84-8 dhe të tjera

3824 90 97

287-476-5

 1.     Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i substancave ose përzierjeve që përmbajnë SCCP në përqendrime më të ulëta sesa 1% të peshës, ose artikuj që përmbajnë SCCP në përqendrime më të ulëta sesa 0,15% të peshës.
 2. Lejohet përdorimi për:
 1. Shiritat transportues në industrinë minerare dhe izolues për diga, që përmbajnë SCCP tashmë në përdorim përpara ose deri ne daten e fillimit te zbatimit te ketij vendimi; dhe
 2. artikuj që përmbajnë SCCP, të ndryshëm nga ata të përmendur në germën (a), tashmë në përdorim përpara ose deri ne 1 korrik 2015.
 1. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.
 2. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Acidi perfluorooktanoik (PFOA), kripërat e tij dhe komponimet lidhur me PFOA

‘Acidi perfluorooktanik (PFOA), kripërat e tij dhe komponimet lidhur me PFOA’ nënkuptojnë si më poshtë:

(i) acid perfluorooktanik, duke përfshirë polimeret e tij

 1. kripërat e tij;
 2. komponime të lidhura me PFOA, të cilat, për qëllime të Konventës, janë substanca që shpërbëhen në PFOA,

duke përfshirë çdo substancë (përfshi kripërat dhe polimeret) që ka një grup linear ose të degëzuar perfluoroheptil me formulë (C7F15)C e lidhur direkt me një atom tjetër të karbonit, si një nga elementët strukturorë.

Komponimet e mëposhtme nuk përfshihen si komponime të lidhura me PFOA:

(i) C8F17-X,

        ku X = F, Cl, Br;

 

 1. fluoropolimeret që përfshihen nga CF3[CF2]n-R’,

ku R’=çdo grup, n> 16;

 1. acide karboksilike perfluoroalkil (duke përfshirë kripërat, esteret, halidet dhe anhidridet e tyre) me 8 karbone të perfluorinuara;

 

 1. acide sulfonike perfluoroalkane dhe acide perfluoro-fosforike (duke përfshirë kripërat, esteret, halidet dhe anhidridet e tyre) me 9 karbone të perfluorinuara;

 

 1. acidi sulfonik i perfluorooktaneve dhe derivatet e tij (PFOS), siç renditet në këtë Aneks.

 

 

335-67-1 dhe të tjera

 

Per tu percaktuar sipas NKM

206-397-9 dhe të tjera

 

 

 

 

 

 

 

 1. Për qëllime të kësaj hyrjeje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e PFOA ose të kripërave të saj, që janë të barabarta me ose nën 0,025 mg/kg (0,0000025 % të peshës), kur ndodhen në substanca, përzierje ose artikuj.
 2. Për qëllime të kesaj hyrjeje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e komponimeve individuale lidhur me PFOA ose të kombinimeve të komponimeve lidhur me PFOA, që janë të barabarta me ose nën 1 mg/kg (0,0001 % të peshës), kur ndodhen në substanca, përzierje ose artikuj.
 3.   Për qëllime të kesaj hyrjeje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e komponimeve lidhur me PFOA, që janë të barabarta me ose nën 20 mg/kg (0,002 % të peshës), kur ndodhen në një substancë që përdoret si Ndërmjetës i izoluar i transportuar sipas kuptimit të pikes 1.28 (iii), Neni 5, kreu I, i Ligji 27/2016 “Per menaxhimin e kimikateve”,  dhe duke përmbushur në mënyrë strikte kushtet e kontrolluara të përcaktuara sipas legjislacionit ne fuqi për prodhimin e fluorokimikateve me anë të zinxhirit të perfluorokarbonit të barabartë me ose më të shkurtër sesa 6 atome.

 

 1.   Për qëllime të kësaj hyrjeje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e PFOA dhe kripërave të saj të barabarta me ose nën 1 mg/kg (0,0001 % e peshës) kur ato janë të pranishme në mikropudër politetrafluoroetileni (PTFE), prodhuar nëpërmjet rrezatimit jonizues ose shpërbërjes termike, si dhe në përzierje dhe artikuj për përdorime industriale dhe profesionale, që përmbajnë mikropudër PTFE. Të gjitha shkarkimet e PFOA gjatë prodhimit dhe përdorimit të mikropudrës PTFE duhet të shmangen dhe, nëse është e mundur, të reduktohen sa më shumë që të jetë e mundur.

 

5. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i PFOA, kripërave të saj dhe komponimeve lidhur me PFOA për qëllimet e mëposhtme:

 1. në proceset fotolitografike ose në proceset zinkografike në prodhimin e gjysmëpërçuesit, deri më 4 korrik 2025;
 2. në veshjet fotografike që aplikohen në filma, deri më 4 korrik 2025;
 3. tekstile te papërshkueshme nga vaji dhe uji për mbrojtjen e punëtorëve nga lëngjet e rrezikshme që përbëjnë rrezik për shëndetin dhe sigurinë e tyre, deri më 4 korrik 2023;
 4. pajisje mjekësore invazive dhe të implantueshme, deri më 4 korrik 2025;
 5. prodhimi i politetrafluoroetilenit (PTFE) dhe fluorid polivinilidenit (PVDF) për prodhimin e:
 1. membranave të filtrit të gazit rezistente ndaj korrozionit dhe me performancë të lartë, membranave të filtrit të ujit dhe membranave për tekstilet mjekësore;
 2. pajisjeve të shkëmbimit të nxehtësisë për mbetjet industriale,

 

 1. izoluesve industrialë që parandalojnë rrjedhjen e komponimeve organike të paqëndrueshme dhe të grimcave PM2.5;

 

deri më 4 korrik 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Si përjashtim, lejohet përdorimi i PFOA, kripërave të saj dhe komponimeve lidhur me PFOA në shkumat kundër zjarrit për fikjen e avujve të karburantit të lëngshëm dhe të zjarrit nga karburanti i lëngshëm (zjarre të Klasës B), tashmë të instaluar në sisteme, duke përfshirë si sistemet e lëvizshme ashtu dhe ato fikse, deri më 4 korrik 2025, sipas kushteve të mëposhtme:

 

 1. shkuma kundër zjarrit që përmban ose mund të përmbajë PFOA, kripërat e saj dhe/ose komponime lidhur me PFOA nuk përdoret për trajnime;
 2. shkuma kundër zjarrit që përmban ose mund të përmbajë PFOA, kripërat e saj dhe/ose komponime lidhur me PFOA nuk përdoret për testime përveçse nëse kufizohen të gjitha çlirimet;
 3. që nga 1 janari 2023, përdorimet e shkumës kundër zjarrit që përmban ose mund të përmbajë PFOA, kripërat e saj dhe/ose komponime lidhur me PFOA lejohen vetëm në zona ku kufizohen të gjitha çlirimet;
 4. Stoqet e shkumave kundër zjarrit që përmbajnë ose mund të përmbajnë PFOA, kripërat e saj dhe/ose komponime lidhur me PFOA, menaxhohen në përputhje me Seksionin I, Kreu III, i vendimit 360/2015, i ndryshuar.

 

 1. Si përjashtim, lejohet përdorimi i bromidit perfluoroktil (perfluooroctyl bromide) që përmban jodur perfluoroktil (perfluoroctyl iodide) për qëllime të prodhimit të produkteve farmaceutike.

 

 1. Lejohet përdorimi i artikujve, që janë në përdorim në vend, përpara datës se zbatimit te ketij vendimi, të cilat kanë PFOA, kripërat e saj dhe/ose komponime lidhur me PFOA në përbërje.
 2. Menjëherë pasi vihen në dijeni për artikujt e siper cituar, institucionet pergjegjese per zbatimin e ketij vendimi informojne Ministrine dhe Zyren e Kimikateve, sipas rastit.
 3. Sa herë që Ministria, informohet ose vihet në dijeni për artikuj të tillë sipas rastit, do njoftoj Sekretariatin e Konventës pa asnjë vonesë.
 4. Si përjashtim, lejohet prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i PFOA, kripërave të saj dhe komponimeve lidhur me PFOA deri ne daten e fillimit te zbatimit te ketij vendimi, për qëllimet e mëposhtme:
 1. pajisje mjekësore, të ndryshme nga ato të implantueshme, që janë objekt i legjislacionit per pajisjet mjekesore;
 2. bojëra printimi lateks;
 3. nano-veshjet e plazmës.

12.Për qëllime të kësaj hyrje, shkronja “b”, e pikës 1, të seksionit 2, të kreut II, të vendimit 360/2015, i ndryshuar, zbatohet për përqendrimet e PFOA dhe kripërave të saj, dhe/ose komponimeve lidhur me PFOA, që janë të barabarta me ose nën 2 mg/kg (0,0002 % të peshës), kur ndodhen në pajisje mjekësore të ndryshme nga pajisjet invazive dhe ato implantuese.

 

 

 

 1.  

Dikofoli

115-32-2

Per tu percaktuar sipas NKM

204-082-0

 Asnjë.

             

 

Pjesa B

Text Box: ▼B
Substancat e listuara vetëm në Protokoll

Emri i substancës

Nr. CAS

Nr. KE

Përjashtime specifike për përdorim të ndërmjetëm ose specifikime të tjera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI II

LISTA E SUBSTANCAVE SUBJEKT I MASAVE PËR REDUKTIMIN E SHKARKIMEVE

 

 

PJESA A

 

Substanca (Nr. CAS)

 • Dibenzo-p-dioksinat dhe Dibenzofuranet e Poliklorinuara (PCDD/PCDF)
 • Bifenilet e Poliklorinuara (PCB)

 

 

PJESA B

Substanca (Nr. CAS)

 • Hekzaklorobenzeni (HCB) (NR. CAS 118-74-1)
 • Hidrokarburet Policiklike Aromatike (PAH) (1)
 • Pentaklorobenzeni (Nr. CAS 608-93-5)
 • Hekzaklorobutadieni (Nr. CAS 87-68-3)
 • Naftalene të Poliklorinuara (Nr. CAS 70776-03-3 dhe të tjera)     

 

 

(1) Për qëllime të “Inventarëve të shkarkimeve”, duhet të përdoren 4 (katër) treguesit e mëposhtëm: benzo(a)pireni, benzo(b) fluoranteni, benzo(k)fluoranteni dhe indeno (1,2,3-cd)pireni.

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI III

LISTA E SUBSTANCAVE SUBJEKT I DISPOZITAVE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE

të përcaktuara në Seksionin 2, të kreut III

 

 

Nr. Rendor

Emri i substancës

Nr. CAS

Nr. KE

Limiti i përqendrimit referuar Nenit 7(4)(a)

 1.  

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

 1.  

Hekzaklorobutadieni

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

 1.  

Naftalene të Poliklorinuara (1)

 

 

10 mg/kg

 1.  

Alkanet C10-C13, kloro parafinat e klorinuara (parafina të klorinuara me zinxhir të shkurtër) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

 1.  

Eteri i Tetrabromodifenilit C12H6Br4O

40088-47-9 dhe të tjera

254-787-2 dhe të tjera

Shuma e përqendrimeve të eterit të tetrabromodifenilit, eterit të pentabromodifenilit, eterit të hakzabromodifenilit, eterit të heptabromodifenilit dhe eterit të dekabromodifenilit: 1 000 mg/kg.

 

 1.  

Eteri i pentabromodifenilit C12H5Br5O

32534-81-9 dhe të tjera

251-084-2 dhe të tjera

 1.  

Eteri i hekzabromodifenilit C12H4Br6O

36483-60-0 dhe të tjera

253-058-6 dhe të tjera

 1.  

Eteri i heptabromodifenilit C12H3Br7O

68928-80-3 dhe të tjera

273-031-2 dhe të tjera

 1.  

Eteri i dekabromodifenilit C12Br10O

1163-19-5 dhe të tjera

214-604-9 dhe të tjera

 1.  

Acidi sulfonik i perfluorooktaneve dhe derivatet e tij (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kripëra metalike (O-M+), halide, amide, dhe derivate të tjera, duke përfshirë polimeret)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

dhe të tjera

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6

dhe të tjera

 

50 mg/kg

 1.  

Dibenzo-p-dioksinat dhe Dibenzofuranet e Poliklorinuara (PCDD/PCDF)

 

 

15 µg/kg (2)

 1.  

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4- klorofenol)etani)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

 1.  

Klordani

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

 1.  

Hekzaklorciklohekzani, përfshirë lindanin

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

 1.  

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

 1.  

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

 1.  

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

 1.  

Hekzaklorobenzeni

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

 1.  

Klordekoni

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

 1.  

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

 1.  

Pentaklorobenzeni

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

 1.  

Bifenile të Poliklorinuara (PCB)

1336-36-3 dhe të tjera

215-648-1

50 mg/kg (3)

 1.  

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

 1.  

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

 1.  

Hekzabromobifenili

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

 1.  

Hekzabromociklododekani (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg

                                                                                 

(1) Naftalene të poliklorinuara, nënkupton komponimet kimike që përbëhen nga sistemi unazor i naftalinës, ku një ose më shumë atome hidrogjeni zëvendësohen nga atome klori.

 

(2) Limiti është llogaritur si PCDD dhe PCDF sipas faktorëve ekuivalentë toksikë (FET) të mëposhtëm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCDD

FET

 

PCDF

FET

 

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Zbatohet metoda e llogaritjes e përcaktuar në standardet evropiane EN 12766-1 dhe EN 12766-2.

 

 1. ‘Hekzabromociklododekani’ do të thotë hekzabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-hekzabromociklododekan dhe diastereomeret e tij kryesore: alfa-hekzabromociklododekan, beta-hekzabromociklododekan dhe gama-hekzabromociklododekan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKSI IV

           MENAXHIMI I MBETJEVE

 

PJESA 1

ASGJESIMI DHE RIKUPERIMI

Operacionet e mëposhtme të asgjësimit dhe rikuperimit, siç parashikohet në legjislacionin specific per menaxhimin e mbetjeve, lejohen për qëllime të pikes 2, te Seksionit II, te Kreut III, te vendimit 360/2015, i ndryshuar, kur zbatohen në mënyrë të tillë që siguron se përmbajtja e ndotësve organikë të qëndrueshëm është shkatërruar ose është transformuar në mënyrë të pakthyeshme:

D9

Trajtimi fiziko-kimik.

 

D10

Incenerimi mbi tokë.

R1

Përdorimi kryesisht si lëndë djegëse ose mënyra të tjera për të prodhuar energji, duke përjashtuar mbetjet që përmbajnë PCB.

R4

Riciklimi/rigjenerimi i metaleve dhe komponimeve metalike, në kushtet e mëposhtme:

Operacionet janë të kufizuara për mbetjet nga proceset e prodhimit të çelikut dhe të hekurit, sikurse janë pluhurat ose llumrat nga trajtimi i gazeve, pluhuri i filtrave me përmbajtje Zn gjatë prodhimit të çelikut, pluhurat nga sistemet e pastrimit të gazit gjatë shkrirjes së bakrit dhe mbetjet e ngjashme, si dhe mbetjet nga rrjedhjet gjatë prodhimeve metalike joferrore që përmbajnë plumb. Përjashtohen mbetjet që përmbajnë PCB.

Operacionet janë të kufizuara për proceset për rikuperimin e hekurit dhe lidhjeve të hekurit (furrat elektrike) dhe metaleve joferrore (proceset e furrës rrotulluese Waelz, proceset e shkrirjes në vaska kimike (duke përdorur furrat vertikale ose horizontale), me kusht që impiantet të përmbushin, të paktën, kërkesat minimale për vlerat kufi të shkarkimeve për PCDD dhe PCDF të përcaktuara në përputhje me legjislacionin perkatës për shkarkimet industriale, pavarësisht nëse proceset janë apo jo subjekt i atij legjislacioni,  dhe pa cenuar parashikimet e tjera të tij.

Operacionet e trajtimit paraprak për shkatërrim ose transformim në mënyrë përfundimtare dhe të pakthyeshme, në përputhje me këtë pjesë të këtij Aneksi, mund të kryhen, duke siguruar se substanca e listuar në Aneksin III, të këtij vendimi, që është e izoluar nga mbetjet gjatë trajtimit paraprak, asgjësohet më pas, në përputhje me parashikimet në këtë pjesë të këtij Aneksi. Në rastin kur kemi vetëm një pjesë të një produkti apo mbetjeje, të tilla si pajisjet e mbetjeve, që përmbajnë ose janë kontaminuar me ndotës organikë të qëndrueshëm, ato veçohen dhe më pas asgjësohen, në përputhje me kërkesat e këtij vendimi. Gjithashtu, operacionet e riambalazhimit dhe të ruajtjes së përkohshme mund të zbatohen përpara këtij trajtimi paraprak ose përpara shkatërrimit, apo transformimit përfundimtar, në mënyrë të pakthyeshme, në përputhje me këtë pjesë të këtij Aneksi.

 

 

PJESA 2

MBETJET DHE OPERACIONET PËR TË CILAT ZBATOHET PIKA 4 (b), SEKSIONI II, KREU III

Operacionet e mëposhtme janë të lejueshme për qëllime të pikës 4(b), të Seksionit II, të Kreut III, të Vendimit 360/2015, i ndryshuar, në përputhje me mbetjet e specifikuara, të përcaktuara nga kodi digjital gjashtëshifror të klasifikuara sipas legjislacionit të katalogut të mbetjeve.

Operacionet e trajtimit paraprak, mund të zbatohen përpara se të kryhet ruajtja e përhershme, në përputhje me këtë pjesë të këtij Aneksi, duke siguruar se substanca e listuar në Aneksin III, që është izoluar nga mbetjet gjatë trajtimit paraprak, është asgjësuar më pas në përputhje me Pjesën 1, të këtij Aneksi. Gjithashtu, riambalazhimi dhe operacionet e ruajtjes së përkohshme mund të kryhen përpara këtij trajtimi paraprak ose përpara ruajtjes së përhershme, në përputhje me këtë pjesë të këtij Aneksi.

 

Mbetje të klasifikuara sipas katalogut të mbetjeve

 

Limitet maksimale të përqendrimit të substancave të listuara në Aneksin IV (1)

 

Operacionet

 

10

 

MBETJE NGA PROCESE TERMIKE

Alkanet, С1013 kloro parafinat e klorinuara (parafina të klorinuara me zinxhir të shkurtër) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Ruajtja e përhershme lejohet vetëm nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:

 

1. Ruajtja bëhet në një nga vendet e mëposhtme

10 01

Mbetje nga stacionet elektrike dhe impiantet e djegies së brendshme (përveç 19)

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordani: 5 000 mg/kg;

Klordekoni: 5 000 mg/kg;

 • në formacione të forta shkëmbore, nëntokësore, të thella dhe të sigurta;

 

 • në minierat e kripës;

10 01 14 * (2)

 

Hi nga fundi, skorie dhe pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme, si rezultat i bashkëdjegies

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4- klorofenol)etani):

5 000 mg/kg;

 

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Hekzabromobifenili:

5 000 mg/kg;

 

Hekzabromociklododekan(3): 1 000 mg/kg;

 

Hekzaklorbenzeni: 5 000 mg/kg;

 

Hekzaklorobutadieni:

1 000 mg/kg;

 

Hekzaklorciklohekzani, përfshirë lindanin: 5 000 mg/kg;

 

 • në lendfille të mbetjeve të rrezikshme, duke siguruar që mbetjet janë ngurtësuar ose janë stabilizuar pjesërisht, aty ku është teknikisht e mundshme, siç kërkohet për klasifikimin e mbetjeve në nënkapitullin 19 03 te legjislacionit për katalogun e mbetjeve;

 

2. Janë respektuar masat e parashikuara ne legjislacionin specifik per landfillet e mbetjeve dhe legjislacionin per percaktimin e kritereve dhe procedurave për pranimin e mbetjeve në landfill; 

 

3. Demonstrohet se masat e përzgjedhura janë të preferueshme nga ana mjedisore

 

10 01 16 *

Hi fluturues nga bashkincenerimi, që përmbajnë substanca të rrezikshme

Mireks: 5 000 mg/kg;

 

Pentaklorobenzeni: 5 000 mg/kg;

 

 

10 02

Mbetje nga industria e hekurit dhe e çelikut

Acidi sulfonik i perfluorooktaneve dhe derivatet e tij (PFOS) (C8F17SO2X)

 (X = OH, kripëra metalike (O-M+), halide, amide dhe derivate të tjera, duke përfshirë polimeret): 50 mg/kg;

 

 

10 02 07 *

 

Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme

Bifenile të Poliklorinuara (PCB) (4): 50 mg/kg;

 

Dibenzo-p-dioksinat dhe Dibenzofuranet e Poliklorinuara: 5 mg/kg;

 

10 03

Mbetje nga metalurgjia termike e aluminit

Naftalene të Poliklorinuara (*): 1 000 mg/kg;

 

 

10 03 04 *

 

Skrape të prodhimit primar

Shuma e përqendrimeve të eterit të tetrabromodifenilit (C12H6Br4O), eterit të pentabromodifenilit (C12H5Br5O), eterit të hakzabromodifenilit (C12H4Br6O), dhe eterit të heptabromodifenilit (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

 

 

10 03 08 *

 

Zgjyra kripore nga prodhimi dytësor

Toksafen: 5 000 mg/kg

 

10 03 09 *

 

Zgjyra të zeza nga prodhimi dytësor

 

 

10 03 19 *

 

Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

10 03 21*

 

Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e kushinetave të mullirit) që përmbajnë substanca
të rrezikshme

 

 

10 03 29 *

 

Mbetje nga trajtimet e zgjyrave të kripës dhe zgjyrave të zeza që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

10 04

Mbetje nga metalurgjia termike e plumbit

 

 

10 04 01 *

 

Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor

 

 

10 04 02 *

Shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor

 

 

10 04 04 *

Pluhur nga oxhakët e gazeve

 

 

10 04 05 *

Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur

 

 

10 04 06 *

Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve

 

 

10 05

Mbetje nga metalurgjia termike e zinkut

 

 

10 05 03 *

Pluhur nga oxhakët e gazeve

 

 

10 05 05 *

Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve

 

 

10 06

Mbetje nga metalurgjia termike e bakrit

 

 

10 06 03 *

Pluhur nga oxhakët e gazeve

 

 

10 06 06 *

Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve

 

 

10 08

Mbetje nga metalurgjitë e tjera
termike joferrore

 

 

10 08 08 *

Zgjyrë kripe nga prodhimi primar dhe dytësor

 

 

10 08 15 *

Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

10 09

Mbetje nga derdhjet e pjesëve të hekurit

 

 

10 09 09 *

Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

16

MBETJE TË PASPECIFIKUARA NË LISTË

 

 

16 11

Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese

 

 

16 11 01 *

Mbetje të veshjeve të brendshme me bazë karboni dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

16 11 03 *

Mbetje të tjera të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

17

MBETJE NGA NDËRTIMET DHE PRISHJET (PËRFSHI DHERA TË GËRMUARA NGA ZONA TË KONTAMINUARA)

 

 

 

17 01

Beton, tulla, tjegulla dhe qeramika

 

 

17 01 06 *

Përzierje të, ose fraksione të ndara betoni, tullash, tjegulla dhe të qeramikës që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

17 05

Dhera (duke përfshirë dhera të gërmuara nga toka të kontaminuara, gurë dhe balta të tjera)

 

 

17 05 03 *

Dhera dhe gurë që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

17 09

Mbetje të tjera ndërtimi dhe të prishjeve

 

 

17 09 02 *

Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë PCB, duke përjashtuar pajisjet që përmbajnë PCB

 

 

17 09 03 *

Mbetje të tjera nga ndërtimi dhe të prishjeve (duke përfshirë mbetjet e përziera) që përmbajnë substanca
të rrezikshme

 

 

19

MBETJE NGA IMPIANTET E TRAJTIMIT TË MBETJEVE, IMPIANTET E TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA (JO NË VEND) DHE PËRGATITJA E UJIT ME QELLIM PËR PËRDORIM NJERËZOR DHE UJIT NGA PERDORIMET INDUSTRIALE

 

 

19 01

Mbetje nga incenerimi ose piroliza e mbetjeve

 

 

19 01 07 *

Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve

 

 

19 01 11 *

Hirëra fundore dhe llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

19 01 13 *

Hi fluturues që përmban substanca të rrezikshme

 

 

19 01 15 *

Pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme

 

 

19 04

Mbetje të qelqëzuara dhe mbetje nga qelqëzimet

 

 

19 04 02 *

Hi fluturues dhe mbetje të tjera nga trajtimi i gazeve

 

 

19 04 03 *

Faza të ngurta të paqelqëzuara

 

 

 

 

 


 1. Këto limite do të zbatohen vetëm në zonat e lendfilleve dhe nuk do të zbatohen në objektet e përkohshme që gjenden nën tokë, për mbetjet e rrezikshme, duke përfshirë minierat e kripës.
 2. Çdo mbetje e shënuar me yll (*) konsiderohet mbetje e rrezikshme sipas legjislacionit perkates per menaxhimin e integruar te mbetjeve dhe i nenshtrohet parashikimeve te atij legjislacioni;
 3. ‘Hekzabromociklododekani’ do të thotë hekzabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-hekzabromociklododekan dhe diastereomeret e tij kryesore: alfa-hekzabromociklododekan, beta-hekzabromociklododekan dhe gama-hekzabromociklododekan.
 4. Zbatohet metoda e llogaritjes e përcaktuar në standardet evropiane EN 12766-1 dhe EN 12766-2.
   

Limiti maksimal i përqendrimit të Dibenzo-p-dioksinave dhe Dibenzofuraneve të Poliklorinuara (PCDD dhe PCDF) llogaritet sipas faktorëve ekuivalentë toksikë (FET) të mëposhtëm:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

 

 

 

 

 

 

0,0003

 

 

 

                                                                                                   

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.