Projektvendim “Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jo drusore pyjore”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 20.06.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1406

PDF

|

XML

 

 

 

 

 

V E N D I M

(projekt)

(Nr._________ datë__________ 2022)

PËR

PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE DHE TARIFAVE PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM/PËRDORIM TË FONDIT PYJOR KOMBËTAR, PËR VEPRIMTARI EKONOMIKE, SI DHE PËR PRODHIMET DRUSORE DHE JO DRUSORE PYJORE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 4 të nenit 25, pikës 5 të nenit 27, të ligjit nr. 57/2020, datë 30.04.2020, “Për pyjet”, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

 1. Miratimin e çmimeve dhe tarifave për veprimtaritë që zhvillohen në fondin pyjor kombëtar sipas përcaktimeve të këtij vendimi dhe shtojcave, që i bashkëlidhen dhe janë pjesë përbërëse e tij, si më poshtë vijon:
 1. për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar dhe për shpërblimin e dëmit të shkaktuar në fondin pyjor nga shfrytëzimi/përdorimi i tij.
 2. për prodhimet drusore dhe jo drusore pyjore dhe për grumbullimin dhe nxjerrjen e prodhimeve të dyta pyjore dhe jo pyjore;
   
 1. Tarifat për dhënien në përdorim të fondit pyjor kombëtar, janë sipas shtojcës 1, të këtij   
        vendimi.
   
 2. Tarifat dhe çmimet për shfrytëzimin e fondit pyjor kombëtar janë sipas shtojcës 2, të këtij vendimi.
   
 3. Tarifat për sipërfaqet që shfrytëzohen për heqjen nga fondi pyjor kombëtar, përcaktohen duke marrë në konsideratë:
  a) investimet e kryera për pyllëzimin (ripyllëzimin), si dhe ato gjatë periudhës së rritjes, në sipërfaqen që hiqet nga fondi pyjor kombëtar;

b) shpenzimet e kryera për mbrojtjen e tokës, për shfrytëzim të qëndrueshëm dhe produktiv;

c)shpenzimet për ndërtimin e infrastrukturës përkatëse;

d)vlerën e burimeve pyjore e jo pyjore bashkëshoqëruese (lënda drusore, flora spontane, fauna e egër, kullota, etj.), si produkt i humbur;

e)  investimet që do të kryhen për pyllëzimin (ripyllëzimin), për sipërfaqen që do të zëvendësojë sipërfaqen e hequr nga fondi pyjor kombëtar.

 

 1. Tarifat dhe çmimet për prodhimet drusore dhe jo drusore pyjore, për grumbullimin dhe nxjerrjen e prodhimeve të dyta pyjore dhe jo pyjore, janë sipas shtojcës nr.3, të këtij vendimi.
   
  Për shitjen e lëndës drusore në këmbë, lëndë punimi dhe dru zjarri për njësi/m3 dhe materialit drusor të asortuar, që shitet në anë të rrugës me ankand, çmimi i shitjes përcaktohet sipas çmimeve të tregut por jo nën çmimin e kostos së prodhimit e cila llogaritet sipas tarifave të kësaj shtojce.
   
 2. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohen tarifat për fondin pyjor kombëtar të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave  Nr. 391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i ndryshuar.
   
 3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

                                                                        Edi RAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHTOJCA NR. 1

TARIFAT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË FONDIT PYJOR KOMBËTAR PËR VEPRIMTARITË E USHTRUARA NË KËTË FOND

 

1. Ngritje fidanishte pyjore,

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

3

Pyll, shkurre

3 960

3 740

3 300

4

Kullotë

3 960

3 740

3 300

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

2 970

2 860

2 200

 

2. Bazë didaktike dhe eksperimentale kërkimore-shkencore në fushën e pyjeve

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

 

 

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll, trungishte

4 950

4 675

4 400

2

Pyll, cungishte

3 960

3 740

3 300

3

Pyll, shkurre

3 960

3 740

3 300

4

Kullotë

3 960

3 740

3 300

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

2 970

2 860

2 200

 

3. Për mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll, cungishte

23 760

22 770

19 800

2

Pyll, shkurre

23 760

22 770

19 800

3

Tokë me bimësi pyjore, djerr inproduktive

19 800

18 975

13 200

 

4. Për mbarështimin e faunës së egër dhe gjahut

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll, trungishte

36 000

34 000

30 000

2

Pyll, cungishte

24 000

23 000

20 000

3

Pyll, shkurre

24 000

23 000

20 000

4

Kullota

24 000

23 000

20 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

18 000

17 000

15 000

6

Inproduktive

18 000

17 000

15 000

 

5. Agropylltari

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Tokë me bimësi pyjore, djerr

15 000

13 000

10 000

 

6. Për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, shëndetësore, shoqërore dhe mjedise sportive, shplodhëse, kulturore etj.)

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll trungishte

198 000

132 825

110 000

2

Pyll cungishte

138 600

99 000

82 500

3

Pyll shkurre

138 600

99 000

82 500

4

Kullota

138 600

99 000

82 500

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

99 000

57 200

49 500

6

Inproduktive

99 000

57 200

49 500

 

7. Për vendosje antene të telefonisë fikse, të lëvizëshme, televizive, radio-komunikimit

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll trungishte

11 250 000

10 000 000

2

Pyll cungishte

8 500 000

8 000 000

3

Pyll shkurre

8 500 000

8 000 000

4

Kullota

8 500 000

8 000 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

6 500 000

5 500 000

6

Inproduktive

5 500 000

5 000 000

 

8. Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linje të tensionit, aerogjeneratorë dhe fotovoltaike (stacionet, bazamentet dhe objektet përkatëse etj.).

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll trungishte

240 000

230 000

210 000

2

Pyll cungishte

192 000

184 000

176 000

3

Pyll shkurre

192 000

184 000

176 000

4

Kullota

192 000

184 000

176 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

156 000

150 000

143 000

6

Inproduktive

156 000

150 000

143 000

 

9. Për kryerjen e operacioneve të kërkim-zbulimit hidrokarbure, gjeologjike e minerare, uji, vendosje objektesh të ndryshme ndihmëse në sipërfaqe

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1-5vjet

6-10 vjet

1

Pyll trungishte

120 000

96 000

2

Pyll cungishte

96 000

78 000

3

Pyll shkurre

96 000

78 000

4

Kullota

96 000

78 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

76 800

62 000

6

Inproduktive

76 800

62 000

 

10. Për shtrirje tubacionesh dhe linjash në sipërfaqe, si dhe ndërtim kanalesh (uji, naftë, gazi, tensioni elektrik etj.)

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa si

pas kohëzgjatjes së kontratës lek/km/vit

1 vit

2-5 vjet

6-10 vjet

1

Pyll trungishte

240 000

220 000

175 000

2

Pyll cungishte

190 000

176 000

145 000

3

Pyll shkurre

190 000

176 000

145 000

4

Kullota

190 000

176 000

145 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

160 000

145 000

110 000

6

Inproduktive

150 000

145 000

110 000

 

11. Për ndërtim/përdorim rruge për lidhjen e sipërfaqes së dhënë në përdorim, me rrjetin rrugor ekzistues

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës për sipërfaqen e marrë në përdorim lek/km/vit

1

Pyll trungishte

70 000

2

Pyll cungishte

50 000

3

Pyll shkurre

35 000

4

Kullota

35 000

5

Tokë me bimësi pyjore, djerr

30 000

6

Inproduktive

25 000

 

12. Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri dhe eshkës së kovaçit, furrë gëlqereje, sheshe për depozitimin e përkohshëm të materialeve të ndryshme (pika transiti) etj

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit

1

Tokë me bimësi pyjore, djerrë

250 000

2

Inproduktive

100 000 `

 

 

13. Ndërtim linje të tensionit të lartë

 

Nr.

Përdorimi i territorit

Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës km/vit

1

Pyll trungishte

60 000

2

Pyll cungishte

35 000

3

Pyll shkurre

25 000

 

Shtojca 2

TARIFAT DHE ÇMIMET PËR SHFRYTËZIMIN E FONDIT PYJOR KOMBËTAR

 1. Ngritja e kampingjeve, qendrave dhe objekteve të lëvizshme

Nr. rend.

Emërtimi

Tarifa (lekë/ditë/copë)

1.

Çadra deri 4 vende

100

2.

Çadra mbi 4 vende

200

3.

Ruletë

500

4.

Barakë portative

250

 

 1. Shpërblimi i dëmeve të shkaktuara nga shfrytëzimi i fondit pyjor

Nr.

Emërtimi i dëmit

Njësia e matjes

Vlera (lekë)

1.

Prerje fidanësh, lastarësh e drurësh me diametër:

- deri në 2 cm

copë

250

- nga 2.1-4 cm

copë

500

- nga 4.1-6 cm

copë

2.700

- nga 6.1-8 cm

copë

3.100

- nga 8.1-10 cm

copë

5.100

- nga 10.1-20 cm

copë

8.000

- nga 20.1-30 cm

copë

15.000

- nga 30.1-40 cm

copë

20.000

- nga 40.1-60 cm

copë

24.000

- mbi 60 cm

copë

34.000

2.

Prerje fidanësh, lastarësh e drurësh në masë:

-në pyje të rinj (deri në 10 cm diametër)

ha

400.000

-në pyje të rritur (mbi 10 cm diametër)

ha

650.000

-në shkurre

ha

125.000

 

Shënim- Prerje në masë quhet prerja e mbi 50% të drurëve në njësi të sipërfaqes   

3.

Dëmtim në çfarëdo mënyre i fidanëve, filizave e drurëve me diametër:

- deri në 2 cm

copë

320

- nga 2.1-4 cm

copë

540

- nga 4.1-6 cm

copë

760

- nga 6.1-8 cm

copë

950

- nga 8.1 -10 cm

copë

1.250

- nga 10.1-20 cm

copë

1.600

- nga 20.1-30 cm

copë

2.200

- nga 30.1-40 cm

copë

2.700

- nga 40.1-60 cm

copë

3.200

- mbi 60 cm

copë

5.400

4.

Dëmtim në masë mbi 50% të sipërfaqes me çfarëdo mënyre në pyllëzimet e reja, pyjet e rinj e fidanishte:

- në pyllëzimet e reja, pyjet e rinj e fidanishte

ha

320.000

- në pyje të rritur (mbi 10 cm diametër)

ha

630.000

- në shkurre

ha

108.000

5.

Dëmtim nga zjarri:

 

 

a)

Kur vlerësohet materiali drusor:

- në trungishte

ha

250.000

- në cungishte

ha

80.000

- në shkurre

ha

50.000

- në pyllëzime e fidanishte

ha

200.000

b)

Kur materiali drusor është i dëmtuar plotësisht:

- në trungishte

ha

1.500.000

- në cungishte

ha

700.000

- në shkurre

ha

400.000

- në pyllëzime e fidanishte

ha

1.200.000

6.

Shpyllëzimi i fondit pyjor ose i pyjeve pa miratimin përkatës, pa përdorimin e tokës:

- në trungishte

ha

7.000.000

- në cungishte

ha

4.000.000

- në shkurre

ha

2.000.000

- në pjesë të tjera të fondit pyjor

ha

1.500.000

7.

Zënie ose përdorim pa leje i fondit ose i pyjeve pa i dëmtuar ato:

ha

2.500.000

8.

Përvetësim dhe shitja pa leje:

- lëndë punimi

m3

60.000

- dru zjarri

mst

30.000

- dru zjari ngarkese kali

barrë

9.000

- dru zjarri ngarkese gomari

barrë

6.000

- dru zjarri ngarkese njeriu

barrë

3.500

- hunj të ndryshëm deri në diametër 4 cm

copë

1.400

- bandiera, bishta veglash, furde e furka, e të tjera si këto me diametër 4.1-12 cm

copë

4.000

9.

Prodhim, përvetësim dhe shitje pa leje

a.

Fruta e fara:

- të njoma

kg

2.300

- të thata

kg

4.500

b.

Rrëshirë pishe e katran

kg

1.200

c.

Fletë dafine:

- të njoma

kg

2.300

- të thata

kg

4.500

d.

Bimë mjekësore e tanifere:

- të njoma

kg

5.400

- të thata

kg

10.000

e.

Rrënjë e kucka shqope, mare, bushi e të tjera si këto

kg

10.000

f.

Thupra shelgu e lloje të tjera të kësaj natyre:

- të njoma

kg

1.100

- të thata

kg

2.000

- të zhveshura

kg

3.000

g.

Qymyr druri, eshk kovaçi, e të tjera të kësaj natyre

copë

30.000

h.

Fuçi, kade, govata druri, e të tjera të kësaj natyre, pavarësisht nga madhësia.

copë

15.000

i.

Kosha, shporta e të tjera të kësaj natyre prej thupra shelgu e lloje të tjera pyjore, pavarësisht nga madhësia

copë

10.000

10.

Ndërtim pa leje i furrave të gëlqeres, kamina për qymyr druri, eshkë kovaçi, katrani e të tjera të kësaj natyre, pavarësisht nga madhësia

copë

8.000

11.

Dëmtimi ose zhdukja e objekteve të mbarështimit, gjeodezike e topografike dhe të tjera të kësaj natyre, në fondin pyjor

copë

5.400

12.

Dëmtimi ose zhdukja e ndërtimeve apo strehimeve për shtimin e gjahut e të tjera si këto, kudo që ndodhen

copë

10.800

13

Dëmtimi ose zhdukja e pikave dhe kullave të vrojtimit për ruajtjen e florës dhe faunës nga sëmundjet, insektet dhe zjarret

copë

8.000

14.

Dëmtimi i rrethimeve në fondin pyjor ose vende të tjera si këto

ml

5.400

15

Kryerja e gërmimeve ose punimeve të tjera në fondin pyjor për nxjerrjen e gurëve, rërës, zhavorrit, dheu, humusit, plisave të barit e të tjera si këto

m2

7.000

16.

Hapja e gropave pa leje dhe mosmbulimi i tyre

m3

4.500

17.

Shkulja e cungjeve pa leje

copë

27.000

18.

Hapja pa leje në fondin pyjor e guroreve e karrierave

m2

45.000

19.

Hapja e rrugëve, linjave telefonike, telegrafike, televizive, gazsjellëse, naftësjellës, kanaleve, linjave të tensionit të lartë, ujësjellësve e të tjera të kësaj natyre në fondin pyjor, pa miratimin përkatës

m3

49.500

20.

Kullotja pa leje në fondin pyjor:

- për gjethet

krerë

2.700

- për të leshtat

krerë

1.350

- për të dhirtat

krerë

1.800

- për derrat

krerë

2.200

- për shpendët

krerë

450

- për njëthundrakët

krerë

2.200

21.

Kositja dhe grumbullimi pa leje në fondin pyjor të barit, gjetheve, krandeve e të tjera të kësaj natyre.

kv

3.500

22.

Vendosja e  mullarëve të çfarëdo lloji e madhësie pa leje në fondin pyjor dhe jashtë vendeve të miratuara

copë

2.700

 

 

 SHTOJCA nr. 3

TARIFAT PËR PRODHIMET DRUSORE DHE JO DRUSORE PYJORE, PËR GRUMBULLIMIN DHE NXJERRJEN E PRODHIMEVE TË DYTA PYJORE DHE JO PYJORE,  

3/1 Tarifat bazë të lëndës drusore në këmbë    

Nr. rendor

Emërtimi

Njësi matje

Tarifa (lekë)

E hollë deri 22 cm

E mesme dhe e trashë mbi 22 cm

 

I. Lëndë punimi në këmbë

 

 

 

 

a) Halorë

 

 

 

1

Pishë e zezë

m3

3 000

3 500

2

Pishë mesdhetare (pishë e butë, pishë e egër, pishë deti)

m3

2 500

3 200

3

Bredh

m3

3 500

4 500

 

b) Fletorë

 

 

 

1

Ah

m3

2 000

3 500

2

Dushk

m3

2 500

4 000

 

II. Dru zjarri

 

 

 

 

a) Të forta

 

 

 

1

Dushk, ah, panjë, frashër, rrap, akacie, lofatë, gështenjë, mare, shkozë, mëllezë, bli, lajthi, thanë, bush.

m3

600

 

b) Të buta

m3

 

1

Halorë, shelg, plep dhe vërri

 

250

 

3/2.  Tarifat bazë të lëndës drusore në këmbë, për llojet industriale

Nr. rendor

Emërtimi

Njësia e matjes

Tarifa (lekë)

 

Lëndë druri në këmbë

 

 

1

Arrë, gështenjë, panjë, vidh

m3

7 000

2

Carac, eukalipt, man, mëllezë, plep, rrap, shelg, shkozë

m3

3 000

3

Bli, frashër, gështenjë e egër, mështekën, vërri

m3

5 000

     3/3. Tarifat për grumbullimin dhe nxjerrjen e prodhimeve të dyta

Nr.rend.

Emërtimi

Njës.matj.

Tarifa (lekë)

A.

Grumbullim në fondin pyjor:

1.

Fashina, shkarpa

Mst

35

2.

Mbeturina pylli të çdo lloji

m3

40

3.

Thupra të çdo lloji

kv

55

4.

Kucka, rrënjë

kv

100

5.

Cungje

m3

150

6.

Hunj

copë

60

7.

Bandiera

copë

100

8.

Eshkë kovaçi

kv

500

9.

Katran

kv

700

10.

Rrëshirë pishe

kv

350

11.

Bar për blegtorinë

kv

20

12.

Gjethe për blegtorinë

kv

200

13.

Lule të ndryshme

kv

450

14.

Gjethe të ndryshme

kv

150

15.

Rrënjë të ndryshme

kv

250

16.

Herba të ndryshme

kv

200

17.

Fruta, fara dhe sytha

kv

500

18.

Lëvore

kv

350

19.

Kërpudha

kv

2 500

20.

Boçe të ndryshme

kv

500

21.

Degë të gjelbra, me dhe pa lule, për buqeta

kv

1000

B.

Nxjerrja ose grumbullim në sipërfaqen e fondit pyjor:

a)

Gurë, rërë dhe zhavorr

m3

35

b)

Dhé dhe humus

m3

200

c)

Prodhim qymyr druri në sipërfaqen e fondit pyjor

kv

100

 

Shënim. Tarifat e germës a, të pikës B të përdoren vetëm në rastin kur grumbullimi i materialeve të ndërtimit bëhet nga banorët e zonave rurale, për nevojat e tyre vetjake.

Në mbeturinat e pyllit do të futet vetëm ai material drusor (i kalbur, gjysmë i kalbur), i cili nuk plotëson parametrat për dru zjarri.

 

3/4. Tarifat e shitjes së pemëve të krishtlindjeve dhe të vitit të ri

Nr.ren.

Specifikimi

Njësia e matjes

Tarifa (lekë)

1.

me lartësi deri në 1 m

copë

1 000

2.

me lartësi 1 deri 3m

copë

2 000

3.

me lartësi 3 deri 5 m

copë

3 000

4.

me lartësi 5 deri 7 m

copë

5 000

5.

me lartësi mbi 7 m

copë

10 000

 

3/5. Tarifat e shitjes së fidanëve nga ripërtëritja natyrore, e shpatullave dhe e kalemave

Nr.ren.

Emërtimi

Njësia e matjes

Tarifa (lekë)

1.

Fidanë, shpatulla dhe kalema:

 

 

 

- me moshë 1-vjeçare

copë

10

 

- me moshë 2-vjeçare

copë

30

 

- me moshë mbi 2-vjeçare

copë

50

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.