Projektligj Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 06.07.2022

|

Data e Mbylljes: 26.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 2288

PDF

|

XML

 

KUVENDI

 

 

 

P R O J E K T L I G J

 

 

Nr._______, datë _________

 

 

PËR

 

 DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 69/2012 “PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e

Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë,

 

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:

 

Neni 1

 Në nenin 2, pas pikës 5, shtohet pika 5/1 me këtë përmbajtje:

“5/1. “Shkollë e mesme e bashkuar” është institucioni arsimor parauniversitar publik, që ka klasa të arsimit të mesëm të lartë dhe klasa të arsimit bazë. Shkolla e mesme e bashkuar publike, mund të ketë edhe shkolla vartëse dhe/ose kopsht pa drejtor. Shkollat e mesme të bashkuara janë vetëm publike.”.

Neni 2

Në nenin 6, pas pikës 11, shtohet pika 12 me këtë përmbajtje:

12. Nuk lejohet të ushtrojnë profesionin apo të punojnë në institucionet arsimore parauniversitare, pavarësisht rehabilitimit, personat që janë dënuar për vepra penale që lidhen me të miturit ose vepra penale që lidhen me institucionet arsimore parauniversitare.”.

Neni 3

Në nenin 22 bëhen këto ndryshime:

  1. Pika 3 ndryshohet si më poshtë:

3. Shkollat e arsimit të orientuar nisin në klasën e parë të arsimit bazë, duke siguruar formimin e mjaftueshëm të nxënësve në lëndët e kulturës së përgjithshme. Në shkollat e arsimit bazë, mund të krijohen klasa të arsimit të orientuar, sipas përcaktimeve me udhëzim të ministrit përgjegjës për arsimin.”.

  1. Fjalia e parë dhe e dytë e pikës 4 ndryshojnë si më poshtë:

“4. Arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët me banim në Republikën e Shqipërisë nga mosha gjashtë vjeç deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë ligj. Nxënësi ka të drejtë ta ndjekë arsimin bazë me kohë të plotë kur mbush moshën gjashtë vjeç edhe pas fillimit të vitit shkollor deri në 31 dhjetor të po atij viti kalendarik, deri në moshën shtatëmbëdhjetë vjeç.”.

 

Neni 4

Në nenin 24, pas pikës 4 shtohet pika 5 me këtë përmbajtje:

5. Ministri përcakton shkollat e arsimit të orientuar që marrin statusin “Shkollë kombëtare”. Kriteret që duhet të plotësojnë shkollat, stafi drejtues dhe programi mësimor i këtyre shkollave, përcaktohen me udhëzim të ministrit.”.

Neni 5

Në fund të shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 28, shtohet togfjalëshi “, pas miratimit nga ministria përgjegjëse për arsimin;”.

Neni 6

Në nenin 42 bëhen këto ndryshime:

1. Në titull dhe në pikat 1, 2, 3 dhe 7 pas togfjalëshit “institucionet arsimore private”, shtohet togfjalëshi “dhe institucionet arsimore plotësuese private”.

2. Pas pikës 7, shtohet pika 8 me këtë përmbajtje:

8. Procedurat e posaçme për shqyrtimin e kërkesave për licencë të institucioneve arsimore private dhe institucioneve arsimore plotësuese private, përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për arsimin”.

Neni 7

Në nenin 55 bëhen këto ndryshime:

1. Pika 1 ndryshon si më poshtë:

1. Drejtori i institucionit arsimor publik emërohet nga titullari i institucionit rajonal arsimor, përkatës, përgjegjës për arsimin parauniversitar, pas propozimit të dy kandidatëve që vlerësohen me konkurrim të hapur nga komisioni i vlerësimit. Komisioni përbëhet nga një përfaqësues i njësisë bazë të vetëqeverisjes vendore, kryetari i bordit të institucionit, kryetari i këshillit të prindërve të institucionit dhe dy mësues të institucionit arsimor të zgjedhur nga këshilli i mësuesve. Njëri prej dy mësuesve, me përvojën më të gjatë në atë institucion arsimor, drejton komisionin e vlerësimit. Procedurat për emërimin, pezullimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe nëndrejtorit të institucionit përcaktohen me udhëzim të ministrit.”.

2. Në pikën 3 togfjalëshi “Titullari i njësisë rajonale arsimore” zëvendësohet me togfjalëshin “Titullari i institucionit rajonal arsimor, përkatës, përgjegjës për arsimin parauniversitar”.

Neni 8

Në nenin 55/1 bëhen shtesat si më poshtë:

1. Në pikën 2 pas fjalës “mësues” shtohet togfjalëshi “në arsimin parashkollor”.

2. Në pikën 4, në fund të fjalisë së parë, shtohet togfjalëshi “i cili konfirmohet nga institucioni përgjegjës për licencimin”.

 

Neni 9

Në nenin 60, pika 1 ndryshohet si më poshtë:

“1. Në institucionin arsimor publik, përfshirë dhe atë parashkollor, pranimi dhe emërimi i mësuesit në një vend të lirë pune mbështetet në parimin e meritës dhe të drejtën për zgjedhjen e institucionit arsimor. Emërimi i mësuesit bëhet nga drejtori i institucionit arsimor, sipas renditjes në portalin “Mësues për Shqipërinë” përveç mësuesit në dispozicion, i cili emërohet nga titullari i institucionit arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar, sipas renditjes në portal. Procedurat e pranimit, emërimit, pezullimit dhe të largimit të mësuesit dhe mësuesit në dispozicion nga një vend pune , si dhe administrimi i portalit “Mësues për Shqipërinë” përcaktohen me udhëzim të ministrit.”.

Neni 10

Pas nenit 64 shtohet neni 64/1 me përmbajtje si vijon:

Neni 64/1

Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në Qendra Burimore

 

1. Qendër Burimore është institucioni i arsimit special, që ka për qëllim të mbështesë arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke përmirësuar në vijimësi rezultatet e të nxënit dhe t’i përgatisë ata për gjithëpërfshirjen dhe aftësimin për jetën, duke zhvilluar aftësitë e duhura në të gjitha fushat e përditshmërisë së tyre.

2. Me urdhër të ministrit përgjegjës për arsimin krijohen Qendrat Burimore, si institucione arsimore parauniversitare që ofrojnë arsim special dhe shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda apo të shumëfishta dhe me vështirësi në mësimnxënie.

3. Qendrat Burimore kanë punonjës të specializuar në aftësinë e kufizuar (mësues të arsimit special, mjekë, punonjës të shërbimit psikosocial, terapistë), që ofrojnë shërbime mbështetëse dhe rehabilituese të specializuara për fëmijët me aftësi të kufizuara edhe në shkollat e zakonshme.

4. Qendrat burimore sigurojnë mbështetje për gjithëpërfshirjen në kuadër të burimeve që kanë në dispozicion, në bazë të kërkesave të institucioneve arsimore parauniversitare që arsimojnë nxënësit me aftësi të kufizuara.

5. Kriteret dhe procedurat për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e institucioneve të arsimit special, si dhe mënyra e organizimit dhe funksionimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

 

Neni 11

Kudo në kreun XIII togfjalëshi “institucion përgjegjës për sigurimin e cilësisë” zëvendësohet me togfjalëshin “institucioni përgjegjës për ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor”.

Neni 12

Dispozita kalimtare

1. Kriteri i trajnimit dhe pajisjes me certifikatën e drejtuesit të institucionit arsimor parauniversitar, sipas pikës 2 të nenit 55 të ligjit nr. 69/2012, i ndryshuar, hyn në fuqi 2 vjet nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

2. Kriteri i trajnimit dhe pajisjes me certifikatën e drejtuesit të institucionit arsimor parashkollor, sipas pikës 2 të nenit 55/1, të ligjit nr. 69/2012, i ndryshuar, hyn në fuqi 4 vjet nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

 

Neni 13

Aktet nënligjore

  1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë vendimin e parashikuar në nenin 10, të këtij ligji.
  2.  
  3. Ngarkohet ministri përgjegjës për arsimin që, brenda gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë udhëzimet e përcaktuara në nenet 3, 4, 6, 7 dhe 9, të këtij ligji.

Neni 14

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

KRYETARI

 

 

LINDITA NIKOLLA

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.