Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektvendim “Për miratimin e strategjisë kombëtare për kërkimin shkencor, teknologjinë dhe inovacionin 2023-2030 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 10.03.2023

|

Data e Mbylljes: 11.04.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1107

PROJEKTLIGJI PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 69/2012 “PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 26.10.2022

|

Data e Mbylljes: 22.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 511

Projektligj Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 06.07.2022

|

Data e Mbylljes: 26.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2738

Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 14.05.2021

|

Data e Mbylljes: 07.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1144

RAPORT PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË REALIZUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 02.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1163

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, të ndryshuar””

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 04.02.2020

|

Data e Mbylljes: 24.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3642

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin”.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 13.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1733

Projektvendim "PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE, TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDORIMIT TË KARTËS SË STUDENTIT"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 01.04.2019

|

Data e Mbylljes: 22.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1686

Projektvendim "PËR KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE, NUMRIT THELBËSOR DHE KËRKESËS SË MJAFTUESHME TË PERSONAVE TË PAKICAVE KOMBËTARE, PËR T’U ARSIMUAR NË GJUHËN E PAKICËS KOMBËTARE"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 06.03.2019

|

Data e Mbylljes: 26.03.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2468

Projektligji Per Rinine

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 15.11.2018

|

Data e Mbylljes: 05.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2934