Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 06.07.2022

|

Data e Mbylljes: 26.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 14.05.2021

|

Data e Mbylljes: 07.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

RAPORT PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË REALIZUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 02.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, të ndryshuar””

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 04.02.2020

|

Data e Mbylljes: 24.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin”.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 13.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji Per Rinine

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 15.11.2018

|

Data e Mbylljes: 05.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji 'Per Formulen e Privatizimit te Klubeve Sportive'

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 20.09.2018

|

Data e Mbylljes: 10.10.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji për disa shtesa e ndryshime në ligjin e sistemit arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 03.03.2017

|

Data e Mbylljes: 03.04.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur