P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10 440, DATË 7.7.2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 458

PDF

|

XML

 

stema1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Kuvendi

 

 

P R O J E K T L I GJ

 

 

Nr._____/2022

 

 

“PËR

 

NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10 440, DATË 7.7.2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”, I NDRYSHUAR

 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr.10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi si më poshtë vijon:

 

 

Neni 1

 

Në nenin 26 bëhet ndryshimi dhe shtesa si më poshtë:

 

1.Pika 1 ndryshon si më poshtë vijon:

 

“1. Shkeljet e mëposhtme të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen si më poshtë:

a) zhvilluesi i një projekti, i cili listohet në shtojcat I dhe II të këtij ligji, nëse operon pa u pajisur me vendim për VNM-në paraprake sipas parashikimit të nenit 8 të këtij ligji, ose me deklaratë mjedisore sipas parashikimit të nenit 9 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) deri në 650 000 (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) lekë dhe me pezullimin e punimeve.

b) mospërmbushja dhe mosrespektimi i kushteve të vendimit për VNM-në paraprake ose deklaratës mjedisore nga zhvilluesi i projektit:

i. për vendimin për VNM-në paraprake dënohet me gjobë nga 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) deri në 260 000 (dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë;

ii. për deklaratë mjedisore dënohet me gjobë nga 65 000 (gjashtëdhjetë e pesë mijë) deri në 650 000 (gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) lekë.”

 

2. Pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje:

“1/1. Gjoba e vendosur për kundravajtjet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni përbën titull ekzekutiv dhe të drejtën e gjobës e ka struktura përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit”.

 

Neni 2

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

 

LINDITA NIKOLLA

 

 

 

 

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.