Projektligjin “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 19.09.2022

|

Data e Mbylljes: 14.10.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 809

PDF

|

XML

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”,  me synim amendimin e Ligjit Nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”, në mënyrë që të përafrohet me direktivën 2018/2001 e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 dhjetor 2018 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”. 

 

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik. 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.