KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 06.10.2022

|

Data e Mbylljes: 04.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 308

PDF

|

XML

Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë dhe garantojë procesin e kontrollit, monitorimit të kultivimit, përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj, të destinuar për qëllime mjekësore dhe industriale dhe eksportimin e tyre sipas kushteve dhe rregullave të këtij ligji dhe në zbatim të klasifikimit të nënprodukteve të bimës së kanabisit, në përputhje me Konventën e vetme mbi

barnat narkotike, të vitit 1961, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 dhe Konventa për Lëndët Psikotrope të vitit 1971, ratifikuar me ligjet Nr. 8722, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope” dhe Nr. 8723, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e vetme mbi drogat narkotike, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 për ndryshimin e Konventës së vetme mbi drogat narkotike, 1961”.

“Ripublikohet për afatin”

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.