Projektvendim "Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, 2023-2030, të Planit të saj të Veprimit dhe të Pasaportës së Treguesve"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 25.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 656

PDF

|

XML

Projektakti për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, 2023-2030 dhe të Planit të Veprimit 2023-2025, si dhe pasaporta e treguesve, propozohet nga Ministri i Brendshëm, si një dokument politik i qeverisë shqiptare me qëllim konsolidimin e mëtejshëm të procesit të decentralizimit për një zhvillim ekonomik vendor të qëndrueshëm me shërbime cilësore, gjithëpërfshirëse për qytetarët dhe transparente drejt standardeve evropiane.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.