Projektvendim "Për miratimin e Planit të Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025", të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 25.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 77

PDF

|

XML

Projektvendimi i Këshillit të Ministrave synon miratimin e Planit të Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025, pas përfundimit të afatit të zbatimit të Planit të Veprimit 2021-2022. Ky plan veprimi shërben si një instrument për të bashkërenduar të gjithë aktorët e interesuar shtetërorë dhe joshtetërorë, si dhe partnerët ndërkombëtarë që ndihmojnë e mbështesin vendin tonë në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.