Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 21.12.2022

|

Data e Mbylljes: 20.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 4

|

Nr.Shikimeve: 437

PDF

|

XML

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin"" ka për qëllim përmirësimin e ligjit nr. 152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin", duke plotësuar disa mangësi që janë evidentuar, gjatë zbatimit të tij. 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.