PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLIMEVE SPECIFIKE LIDHUR ME STRUKTURËN DHE ORGANIKËN E QENDRËS SË PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 19.06.2018

|

Data e Mbylljes: 10.07.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1521

PDF

|

XML

Projektvendimi synon të përcaktojë rregullimeve specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. Ky institucion do të funksionojë pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe ka për qëllim mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e të miturit/të rinjve pas kryerjes së dënimit. Qendra duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme që në bashkëpunim me Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, me Njësinë për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, si dhe me strukturat e tjera në nivel vendor, të mund të hartojë, ndjekë dhe realizojë planin e rehabilitimit të të miturve duke synuar shmangien e recidivizimit, pra të ripërfshirjes së të miturit në rrugën e krimit. Në adresim të qëllimit të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur por edhe në referim të liegjislacionit që normon funksionimin e administratës publike, ky projektvendim është konceptuar në detajimin e fushës së veprimtarisë duke orientuar në këtë mënyrë edhe skemën e strukturës dhe organikës që duhet të ketë qendra. Rregullat specifike të veprimtarisë që do të ushtrojë Qendra induktojnë edhe mënyrën e organizimit dhe funksionimit të saj.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.