Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.10 440, DATË 7.7.2011 “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 317

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.27, DATË 17.3.2016 “PËR MENAXHIMIN E KIMIKATEVE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 404

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 463, DATË 22.9. 2011 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 367

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7. 2011 “PËR LEJET E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 324

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NW LIGJIN NR. 9587, datë 20.7.2006 “PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT” I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 374

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 431, DATË 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 354

Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.162, datë 4.12.2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, i ndryshuar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 730

Projektvendim “Për kriteret për ndarjen e shkeljeve me pasoja të lehta apo me pasoja të rënda dhe sanksionet financiare, në fondin pyjor kombëtar”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 17.06.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 415

Projektvendim “Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar, për veprimtari ekonomike, si dhe për prodhimet drusore dhe jo drusore pyjore”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 20.06.2022

|

Data e Mbylljes: 20.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1178