Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 463, DATË 22.9. 2011 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 256

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7. 2011 “PËR LEJET E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 207

P R O J E K T L I GJ “PËR NJË SHTESË DHE DISA NDRYSHIME NW LIGJIN NR. 9587, datë 20.7.2006 “PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT” I NDRYSHUAR

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 220

P R O J E K T L I GJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10 431, DATË 9.6.2011 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”, I NDRYSHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 213

Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr.162, datë 4.12.2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, i ndryshuar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 28.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 573

Projektvendim “Për kriteret për ndarjen e shkeljeve me pasoja të lehta apo me pasoja të rënda dhe sanksionet financiare, në fondin pyjor kombëtar”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 17.06.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 258