Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE TË SIPËRFAQES TË EKOSISTEMIT NATYROR “BREDHI I DRENOVËS - SINICË” NGA “PARK KOMBËTAR” NË “PEIZAZH I MBROJTUR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR SHPALLJEN “PEIZAZH I MBROJTUR” TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “BISHTKAMËZ”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMEVE NATYRORE “STRAVAJ DHE SOPOT” SHPALLUR “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR” “STAVRAJ - SOPOT”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR “POLIS” SHPALLUR “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR SHPALLJEN “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR” TË EKOSISTEMIT NATYROR “LUGINA E GJERGJOVICËS”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSITEMIT NATYROR/LIGATINOR “LIQENI I SHKODRËS” SHPALLUR “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR, “KARABURUN” SHPALLUR “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR, “GËRMENJ” SHPALLUR “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur