Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj "Për privatizimin e objekteve dhe sipërfaqeve ndërtimore nën objektet e dhëna për strehim, në inventar të Ministrisë së Mbrojtjes"

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 04.02.2020

|

Data e Mbylljes: 24.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 18.07.2019

|

Data e Mbylljes: 31.08.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PLANI KOMBËTAR I KËRKIM-SHPËTIMIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË DHE PLANI I VEPRIMIT TË TIJ

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 17.07.2019

|

Data e Mbylljes: 31.08.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 27.06.2019

|

Data e Mbylljes: 27.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9900, DATË 10.04.2008 “PËR REZERVAT MATERIALE TË SHTETIT”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 10.05.2019

|

Data e Mbylljes: 17.05.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj "Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 23.11.2018

|

Data e Mbylljes: 23.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj "Për mbrojtjen civile"

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 12.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur