Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.11.2019

|

Data e Mbylljes: 05.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.11.2019

|

Data e Mbylljes: 05.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligjin “Për Sektorin Furnizimit me Ujë dhe Largimin, Grumbullimin e Trajtimin e Ujrave të Ndotura Urbane”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.10.2019

|

Data e Mbylljes: 26.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligjin “Për Sektorin Furnizimit me Ujë dhe Largimin, Grumbullimin e Trajtimin e Ujrave të Ndotura Urbane”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.10.2019

|

Data e Mbylljes: 26.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligjit Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

|

Data e Mbylljes: 04.09.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

|

Data e Mbylljes: 04.09.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur