Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.07.2020

|

Data e Mbylljes: 26.08.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1094

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 30.07.2020

|

Data e Mbylljes: 26.08.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 904

Projektligjin “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë me motor me fuqi mbi 30 KW ose 40.8 KF dhe tonazh nën 150 GT”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 02.07.2020

|

Data e Mbylljes: 29.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 991

Projektligjin “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë me motor me fuqi mbi 30 KW ose 40.8 KF dhe tonazh nën 150 GT”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 02.07.2020

|

Data e Mbylljes: 29.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 893

Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.05.2020

|

Data e Mbylljes: 17.06.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1183

Projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 20.05.2020

|

Data e Mbylljes: 17.06.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 915

Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale Broadband 2020-2025

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.04.2020

|

Data e Mbylljes: 13.05.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1519

Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale Broadband 2020-2025

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 16.04.2020

|

Data e Mbylljes: 27.05.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1414

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1666

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1288