PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 46/2018 “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 15.04.2020

|

Data e Mbylljes: 15.05.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

PROJEKTLIGJ

 

Nr.______, datë_____._____2020          

 

 

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 46/2018 “PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË”

 

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me propozim të Këshillit të Ministrave,

 

KUVENDI

 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

VENDOSI:

 

 

Neni 1

 

Pika 1 e nenit 26 ndryshohet, si më poshtë:

 

1. Për lëshimin e licencave/autorizimeve apo të certifikatave në transferimin ndërkombëtar të mallrave, personi fizik/juridik aplikon pranë Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, me dokumentacionin e nevojshëm për shqyrtim dhe vlerësim. Këto dokumente, të cilat i bashkëlidhen aplikimit, përmbajnë të dhëna të sakta për mallrat dhe procedurat e transferimit ndërkombëtar të tyre, si dhe dokumentet e garancisë origjinale për këto transferta.

 

 

Neni 2

 

Hyrja në fuqi

 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

 

KRYETARI

 

Gramoz  Ruçi

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.