Konsultimi i "Librit të tarifave të Autoritetit Portual Durrës"

Autoriteti Portual Durrës

|

Postuar më: 11.10.2022

|

Data e Mbylljes: 05.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 5

|

Nr.Shikimeve: 385

PDF

|

XML

Tarifat e Portit të Durrësit” janë hartuar në përputhje me kërkesat e Ligjit nr 9251 date 8.07.2004 “Kodi Detar i Republikës se Shqipërisë”, Ligjit nr 9130 datë 08.09.2003 “Për Autoritetin Portual Durrës” Kapitulli IV neni 35 e në vijim dhe VKM nr 596 datë 10.09.2004 “Për miratimin e statusit të Autoritetit Portual Durrës dhe për rioganizimin e tij”.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.