P R O J E K T L I G J “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 07.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 528

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.