Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9154, DATË 6.11.2003“PËR ARKIVAT

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

|

Postuar më: 24.05.2022

|

Data e Mbylljes: 24.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 885

Projektligj “Për Urdhërin Profesional të Arkitektëve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Data e Mbylljes: 28.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 777

Projektligj “Për Urdhërin Profesional të Inxhinierëve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Data e Mbylljes: 28.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1559

Programi i Reformave Ekonomike 2022

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 10.01.2022

|

Data e Mbylljes: 10.02.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 875

Projektligji “Per informacionin e klasifikuar”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 20.12.2021

|

Data e Mbylljes: 20.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1341

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.112/2020, “Për regjistrin e pronareve perfitues”, i ndryshuar”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2021

|

Data e Mbylljes: 02.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 7

Projektligji “Për Agjencinë e kthimit të Garancive dhe Kredive”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 01.12.2021

|

Data e Mbylljes: 01.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 761

STRATEGJIA KOMBËTARE E SHËNDETËSISË 2021-2030

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 15.11.2021

|

Data e Mbylljes: 16.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2342

Për Huamarrjen Shtetërore, Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore të Huasë në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.11.2021

|

Data e Mbylljes: 26.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 47

Projektligj për fondet e pensionit privat

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2021

|

Data e Mbylljes: 23.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 113