Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

PROJEKTLIGJ PËR SHPALLJEN E MORATORIUMIT TË GJUETISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 03.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

Projektvendimi "Për miratimin e Agjendës Digjitale 2021+ dhe Planit të Veprimit 2021+

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 26.10.2021

|

Data e Mbylljes: 09.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për Qeverisjen Elektronike”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 22.10.2021

|

Data e Mbylljes: 19.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Draft ligji për gazet serrë të florinuara

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 13.10.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT DHE TË SIPËRFAQES TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “RRUSHKULL” NGA “REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR” NË “PEIZAZH I MBROJTUR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR/LIGATINOR “LUMI BUNA - VELIPOJË” SHPALLUR “PEIZAZH I MBROJTUR UJOR/TOKËSOR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR/UJOR “LIQENI I POGRADECIT” SHPALLUR “PEIZAZH I MBROJTUR UJOR/TOKËSOR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR “KRASTË – VERJON” SHPALLUR “PEIZAZH I MBROJTUR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur