Konsultime me ekspertët

Eksporto në XML

Planit Kombëtar të Energjisë dhe Klimës 2021-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 25.10.2021

|

Data e Mbylljes: 06.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 800

Projektvendim "Për masat lidhur me sigurimin e informacionit mbi konsumin e lëndës djegëse dhe shkarkimet e CO2 gjatë marketingut të automjeteve të reja”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 09.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 613

VKM "Kriteret për ushtrimin, miratimin dhe monitorimin e veprimtarive kërkimore-shkencore në Fondin Pyjor Kombëtar"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 05.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 577

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LLOJEVE TË MBROJTURA TË BIMËVE/FLORËS DHE KAFSHËVE/FAUNËS TË VENDIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 05.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 614

PROJEKTLIGJ PËR SHPALLJEN E MORATORIUMIT TË GJUETISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 03.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2409

Projektvendimi "Për miratimin e Agjendës Digjitale 2021+ dhe Planit të Veprimit 2021+

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 26.10.2021

|

Data e Mbylljes: 09.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 463

Projektligji “Për Qeverisjen Elektronike”

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

|

Postuar më: 22.10.2021

|

Data e Mbylljes: 19.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 406