Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj per Garden e Republikes se Shqiperise

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjia Ndersektoria e Sigurise ne Komunitet 2021-2026

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjia Kunder Krimit te Organizuar dhe Krimeve te Renda 2021-2025

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Planit te Veprimit 2021-2025

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjia Ndërsektoriale e Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021-2027

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Për të huajt"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.12.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per Agjencine e Mbikeqyrjes Policore"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 27.11.2020

|

Data e Mbylljes: 30.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8378 datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 11.09.2020

|

Data e Mbylljes: 09.10.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendimi per percaktimin e perberjes, funksioneve dhe pocedures se komisionit per shqyrtimin e kerkeses per njohjen e nje pakice kombetare

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 22.06.2020

|

Data e Mbylljes: 20.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur