Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014 “Për armët”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 16.06.2020

|

Data e Mbylljes: 14.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendim per miratimin e Strategjise se Sherbimit per Çeshtjet e Brendshme dhe Ankesat 2020-2024 dhe Planit te Veprimit per periudhen 2020-2022

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 24.03.2020

|

Data e Mbylljes: 24.03.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJ "PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 108/2013 "PER TE HUAJT", I NDRYSHUAR

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 19.09.2019

|

Data e Mbylljes: 16.10.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTVENDIM "PËR PËRCAKTIMIN E PËRBËRJES, FUNKSIONEVE DHE PROCEDURËS SË KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR NJOHJEN E NJË PAKICE KOMBËTARE"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.08.2019

|

Data e Mbylljes: 03.09.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per disa shtesa ne ligjin nr. 71/2016 "Per kontrollin kufitar"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 29.07.2019

|

Data e Mbylljes: 18.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.08.2019

|

Data e Mbylljes: 10.09.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PLANI I VEPRIMIT DHE TREGUESIT PËR STRATEGJINË KOMBËTARE NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 04.07.2019

|

Data e Mbylljes: 25.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur