Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin”.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 24.01.2020

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 64/2012 "Per Peshkimin" , i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.01.2020

Konsultim i Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020-2025

Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

|

Postuar më: 30.12.2019