Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji për Burimet Ujore

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

|

Postuar më: 27.05.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 114, DATË 22.10.2015 “PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.05.2022

|

Data e Mbylljes: 10.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 22/2018 " Per strehimin social"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.05.2022

|

Data e Mbylljes: 09.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji " Për Bletarinë "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.04.2022

|

Data e Mbylljes: 23.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10112, datë 9.4.2009, “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 19.04.2022

|

Data e Mbylljes: 19.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj "“PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PARQEVE TEKNOLOGJIKE DHE SHKENCORE”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.04.2022

|

Data e Mbylljes: 07.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “ Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 04.04.2022

|

Data e Mbylljes: 05.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur