Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

P R O J E K T L I G J “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 07.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 270

Projektligji “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 07.12.2022

|

Data e Mbylljes: 10.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 458

Për miratimin e rregullores për monitorimin, raportimin e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë dhe të informacioneve të tjera, që lidhen me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 01.12.2022

|

Data e Mbylljes: 12.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 487

P R O J E K T L I GJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.15/2019 “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 630

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2023-2030

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 1702

Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2022-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 21.11.2022

|

Data e Mbylljes: 13.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 302

Draft Strategjia Ndësektoriale e Drejtësisë Për Të Mitur 2022-2026

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 16.11.2022

|

Data e Mbylljes: 16.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2626

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004 “Për sistemin e adresave”, i ndryshuar”

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.11.2022

|

Data e Mbylljes: 09.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 431

Projektligji “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 30.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1029

Draft-Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021-2030 (SKZHIE III)

Këshilli i Ministrave

|

Postuar më: 31.10.2022

|

Data e Mbylljes: 25.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1561