Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Plani Vjetor i Konsultimit Publik per vitin 2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 21.02.2023

|

Data e Mbylljes: 21.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 198

Projektligji "Per llogarine e pagesave me sherbime bazike"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 01.02.2023

|

Data e Mbylljes: 01.03.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 335

Projektligj "Për Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin Penitenciar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 25.01.2023

|

Data e Mbylljes: 22.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 150

Projektligj Për disa ndryshime në ligjin nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 15.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 241

Projektvendimi "Per miratimin e Programit te Reformave Ekonomike (ERP) 2023-2025"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.01.2023

|

Data e Mbylljes: 18.02.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 329

Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2023 - 2025 (PKIE 2023 - 2025)

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator

|

Postuar më: 29.12.2022

|

Data e Mbylljes: 26.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 668

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 74/2014, "Për armët", i ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 23.12.2022

|

Data e Mbylljes: 24.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 303

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 152/2015 "Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin""

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 21.12.2022

|

Data e Mbylljes: 20.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 436

Projektvendim "Për miratimin e Planit të Veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025", të ndryshuar

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 25.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 160

Projektvendim "Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, 2023-2030, të Planit të saj të Veprimit dhe të Pasaportës së Treguesve"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 09.12.2022

|

Data e Mbylljes: 25.01.2023

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 272