Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8752, date 26.03.2001 "Per krijimin & funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes", i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.06.2019

|

Data e Mbylljes: 05.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1631

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1296

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1204

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 03.06.2019

|

Data e Mbylljes: 28.06.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1204

Projektligjit "Per disa shtesa dhe ndryshime ligjin nr. 10465, datë 29.09.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 08.11.2018

|

Data e Mbylljes: 28.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1189

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8691, datë 16.11.2000, “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve””, të ndryshuar,

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 24.10.2018

|

Data e Mbylljes: 21.11.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1269

Projektligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 103/2016, "Per akuakulturen""

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 07.11.2018

|

Data e Mbylljes: 11.02.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1197

PROJEKTLIGJI “PËR PRODUKTET PLEHRUES”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 18.06.2019

|

Data e Mbylljes: 16.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1084

Projektligji "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10416, datë 07.04.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor", të ndryshuar”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 03.09.2018

|

Data e Mbylljes: 02.10.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1350

PROJEKTLIGJI "PER NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9426, DATË 06. 10. 2005 “PËR MBARËSHTIMIN E BLEGTORISË”", I NDRYSHUAR,

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 27.08.2018

|

Data e Mbylljes: 25.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1264