Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 103/2016, "Per akuakulturen""

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 07.11.2018

PROJEKTLIGJI “PËR PRODUKTET PLEHRUES”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 18.06.2019

Projektligj "Per skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2018

projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 29.06.2018

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 24/2017 "Per administrimin e ujitjes dhe te kullimit"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2018