Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektvendimi "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.01.2021

|

Data e Mbylljes: 19.02.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji per “Kultivimin, grumbullimin, perpunimin, prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe te produkteve te tij”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 13.10.2020

|

Data e Mbylljes: 09.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per Vreshtarine dhe Veren"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 30.06.2020

|

Data e Mbylljes: 29.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 105/2016 "Per Mbrojtjen e Bimeve" te ndryshuar, i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2020

|

Data e Mbylljes: 06.05.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani vjetor për trasparencën në procesin e vendimarrjes së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (Plani vjetor i Konsultimit Publik)

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 25.02.2020

|

Statusi: Konsultim i hapur

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 64/2012 "Per Peshkimin" , i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.01.2020

|

Data e Mbylljes: 20.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9863, DATË 28.1.2008 “PËR USHQIMIN”, I NDRYSHUAR

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 08.10.2019

|

Data e Mbylljes: 06.11.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8752, date 26.03.2001 "Per krijimin & funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes", i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.06.2019

|

Data e Mbylljes: 05.07.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projekligji "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9863, date 28.1.2008, "Per ushqimin," i ndyshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 12.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur