Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 10.10.2022

|

Data e Mbylljes: 05.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 312

Vlerësimi i Ndikimit

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 22.02.2019

|

Data e Mbylljes: 18.03.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 2217

Lënda: Relacion për riorganizimin e Trupave Inspektuese të Inspektorateve Shtetëror ekzistues, Agjencive dhe Drejtorive, të cilat kryejnë procedura inspektuese.

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 18.02.2019

|

Data e Mbylljes: 15.03.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2828

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10433, DATË 16.06.2011 “PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”,

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 18.02.2019

|

Data e Mbylljes: 15.03.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 10

|

Nr.Shikimeve: 7637