Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PROJEKTVENDIM PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHPËRBLIM TË ARSYESHËM NGA RIPRODHIMI I VEPRAVE PËR PËRDORIM PRIVAT OSE PËR PËRDORIM TJETËR PERSONAL

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 07.07.2022

|

Data e Mbylljes: 15.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 541

Plani i Menaxhimit të Integruar i Zonave Arkeologjike A & B të Qytetit të Durrës 2021-2028

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 07.07.2022

|

Data e Mbylljes: 19.08.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 989

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 35_2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to"

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 23.10.2020

|

Data e Mbylljes: 20.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1243

Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 26.12.2019

|

Data e Mbylljes: 17.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1971

Projektligj për disa shtesa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 19.11.2019

|

Data e Mbylljes: 17.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1784

Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 – 2025

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 18.11.2019

|

Data e Mbylljes: 16.12.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2125

Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” "

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 20.11.2018

|

Data e Mbylljes: 13.12.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1568

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, të ndryshuar”

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 15.08.2018

|

Data e Mbylljes: 04.09.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1978

Projektligj (DRAFT) PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS ME OBJEKT “PROJEKTIMIN DHE REALIZIMIN E PROJEKTIT URBAN DHE GODINËS SË RE TË TEATRIT KOMBËTAR”

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 08.06.2018

|

Data e Mbylljes: 28.06.2018

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 9353

PROJEKTVENDIM PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHPËRBLIM TË ARSYESHËM NGA RIPRODHIMI I VEPRAVE PËR PËRDORIM PRIVAT DHE VETJAK OSE PËR PËRDORIM TJETËR PERSONAL

Ministria e Kulturës

|

Postuar më: 05.07.2017

|

Data e Mbylljes: 19.07.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1806