Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj për shfuqizimin e ligjit nr.115/2017, “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës”, i ndryshuar

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 22.06.2022

|

Data e Mbylljes: 19.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1003

P R O J E K T L I GJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 16/2018 “PËR DIASPORËN”, I NDRYSHUAR

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 22.06.2022

|

Data e Mbylljes: 19.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 761

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2022 – 2024 (PKIE 2022-2024)

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 07.01.2022

|

Data e Mbylljes: 03.02.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1679

Për projekt-aktin e dokumentit strategjik kombëtar: drafti i Përgjigjes Strategjike IPA III – Shqipëri

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 10.05.2021

|

Data e Mbylljes: 09.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 969

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2021-2023

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 19.01.2021

|

Data e Mbylljes: 15.02.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1332

Njoftim për konsultim publik për Planin e Veprimit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni për vitin 2017

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

|

Postuar më: 28.04.2017

|

Data e Mbylljes: 05.05.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2420