Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Draft udhëzimi për standardet e teknikës legjislative

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 21.02.2022

|

Data e Mbylljes: 21.03.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1454

Draft manuali për hartimin e legjislacionit

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 06.10.2021

|

Data e Mbylljes: 02.11.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1090

Draft Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.06.2021

|

Data e Mbylljes: 08.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1628

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.110/2018 "Për noterinë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 02.04.2021

|

Data e Mbylljes: 30.04.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1535

Projektligji "Për përkthimin zyrtar dhe për profesionin e përkthyesit zyrtar"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.08.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3431

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 18.08.2020

|

Data e Mbylljes: 15.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2889

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9062, DATË 8.5.2003, “KODI I FAMILJES”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.08.2020

|

Data e Mbylljes: 11.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2204

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9695, DATË19.3.2007 “PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.08.2020

|

Data e Mbylljes: 11.09.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1314

PËR PROFESIONIN E NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 14.07.2020

|

Data e Mbylljes: 12.08.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 3422

Projektligji "PËR REGJISTRIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 10.06.2020

|

Data e Mbylljes: 08.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 2

|

Nr.Shikimeve: 6320