Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PËR ASISTENCËN SOCIALE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.03.2019

|

Data e Mbylljes: 17.04.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR 9636, DATË 6.11.2006 “PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 11.03.2019

|

Data e Mbylljes: 31.03.2019

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10107, datë 30.03.2009” për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 16.02.2017

|

Data e Mbylljes: 10.03.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.06.2017

|

Data e Mbylljes: 03.03.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

KONSULTIMI I STRATEGJISË SË SHËNDETËSISË “2017-2020”

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 02.06.2017

|

Data e Mbylljes: 03.03.2017

|

Statusi: Konsultim i mbyllur