Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 04.11.2020

|

Data e Mbylljes: 04.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

P/ligji "Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.10.2020

|

Data e Mbylljes: 26.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji "Për pronësinë industriale"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.09.2020

|

Data e Mbylljes: 10.10.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për regjistrin qendror te llogarive bankare

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.09.2020

|

Data e Mbylljes: 09.10.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

P/LIGJI PER AMNISTINE FISKALE DHE PENALE PER SUBJEKTET QE BEJNE DEKLARIM VULLNETAR TE PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.07.2020

|

Data e Mbylljes: 06.08.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJIN “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.06.2020

|

Data e Mbylljes: 25.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

P/ligj "Për regjistrin e pronarëtve përfitues"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2020

|

Data e Mbylljes: 16.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 197, DATË 10.12.2009

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.01.2020

|

Data e Mbylljes: 06.02.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për Metrologjinë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.12.2019

|

Data e Mbylljes: 20.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Për disa shtesa dhe ndryshime ne lighin nr. 9870, datë 04.02.2008 "Për standartizimin" të ndryshuar

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 18.12.2019

|

Data e Mbylljes: 18.01.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur