Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 61/2012 ‘PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 251

Për një ndryshim në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 27.06.2022

|

Data e Mbylljes: 27.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 194

Projektligj "PËR AMNISTINË FISKALE DHE PENALE TË SUBJEKTEVE QË BËJNË DEKLARIM VULLNETAR TË PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.06.2022

|

Data e Mbylljes: 23.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1956

Projektligji “Per tatimin mbi te ardhurat”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2022

|

Data e Mbylljes: 16.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 5

|

Nr.Shikimeve: 1191

PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.05.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 13.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 847

“PËR DISA SHTESA DHE NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9634, DATË 30.10.2006 “PËR INSPEKTIMIN E PUNËS”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 13.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 234

Per miratimin e strategjise afatmesme te menaxhimit te borxhit 2022-2026

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.06.2022

|

Data e Mbylljes: 08.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 146

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10296, DATË 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.06.2022

|

Data e Mbylljes: 02.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 321

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 114, DATË 22.10.2015 “PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.05.2022

|

Data e Mbylljes: 10.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 998

Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 22/2018 " Per strehimin social"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.05.2022

|

Data e Mbylljes: 09.06.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 815