Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

P R O J E K T L I GJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.15/2019 “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 909

Strategjia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 2023-2030

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2022

|

Data e Mbylljes: 23.12.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 1

|

Nr.Shikimeve: 2622

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014, ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 754

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9920 DATË 19.5.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 622

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008 ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 444

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 61/2012 ‘PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.10.2022

|

Data e Mbylljes: 12.11.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 403

Për një ndryshim në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 27.06.2022

|

Data e Mbylljes: 27.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 357

Projektligj "PËR AMNISTINË FISKALE DHE PENALE TË SUBJEKTEVE QË BËJNË DEKLARIM VULLNETAR TË PASURIVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.06.2022

|

Data e Mbylljes: 23.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 2215

Projektligji “Per tatimin mbi te ardhurat”.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.06.2022

|

Data e Mbylljes: 16.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 5

|

Nr.Shikimeve: 1876

PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9920, DATË 19.05.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 13.06.2022

|

Data e Mbylljes: 13.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 970