Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligj "“PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PARQEVE TEKNOLOGJIKE DHE SHKENCORE”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.04.2022

|

Data e Mbylljes: 07.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.112/2020, “Për regjistrin e pronareve perfitues”, i ndryshuar”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2021

|

Data e Mbylljes: 02.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për Agjencinë e kthimit të Garancive dhe Kredive”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 01.12.2021

|

Data e Mbylljes: 01.01.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Për Huamarrjen Shtetërore, Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore të Huasë në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.11.2021

|

Data e Mbylljes: 26.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj për fondet e pensionit privat

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.11.2021

|

Data e Mbylljes: 23.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendimi “Për miratimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale 2021-2025”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 16.08.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJI "PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.06.2021

|

Data e Mbylljes: 07.07.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.05.2021

|

Data e Mbylljes: 25.06.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9917, DATË 19. 05. 2008 “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT” I NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 22.01.2021

|

Data e Mbylljes: 22.02.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për disa ndryshime në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare””

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 27.11.2020

|

Data e Mbylljes: 27.12.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur