Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

"Politika Kombetare Shqiptare per Sigurine Agro-Ushqimore"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 26.08.2022

|

Data e Mbylljes: 26.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 594

"PLANI I VEPRIMIT PËR PËRDORIMIN E QËNDRUESHËM TË PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE NË SHQIPËRI PËR VITET 2022-2032 "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 26.08.2022

|

Data e Mbylljes: 26.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 620

Raporti Gjysmëvjetor i Konsultimit Publik per vitin 2022

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 26.08.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 348

Projektligji “ Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.113, datë 25.10.2015, ‘ Për urdhrin profesional të Mjekut Veterinar ‘ ”.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 23.06.2022

|

Data e Mbylljes: 21.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 704

“ Për rregullat për masat e veçanta të kontrollit për të parandaluar hyrjen dhe përhapjen brënda vendit të XYLELLA FASTIDIOSA ( WELLS ET AL.) ".

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 10.06.2022

|

Data e Mbylljes: 08.07.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 515

Projektligji " Për Bletarinë "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.04.2022

|

Data e Mbylljes: 23.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1067

Projektligji “ Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 04.04.2022

|

Data e Mbylljes: 05.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 795

Projektvendimi " Për miratimin e Strategjisë për Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Peshkimin 2021- 2027"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Data e Mbylljes: 04.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1300

Plani vjetor për trasparencën në procesin e vendimarrjes së MBZHR-së (Plani vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2022)

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 644

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2021

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 680