Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji " Për Bletarinë "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 21.04.2022

|

Data e Mbylljes: 23.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “ Për përfundimin e procesit të privatizimit të objekteve të Ish -Ndërmarrjeve Bujqësore “

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 04.04.2022

|

Data e Mbylljes: 05.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektvendimi " Për miratimin e Strategjisë për Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Peshkimin 2021- 2027"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Data e Mbylljes: 04.05.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Plani vjetor për trasparencën në procesin e vendimarrjes së MBZHR-së (Plani vjetor i Konsultimit Publik për vitin 2022)

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 01.04.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2021

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 15.02.2022

|

Statusi: Konsultim i hapur

Projektligji "PËR PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË PRIVATIZIMIT TË OBJEKTEVE TË ISH -NDËRMARRJEVE BUJQËSORE"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE VENDORE TË VEPRIMIT”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 22.11.2021

|

Data e Mbylljes: 21.12.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Raporti Vjetor i Transparences ne Procesin e Vendim-Marrjes per vitin 2020

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 02.03.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

Projektvendimi "Identifikimi i Zonave te Percaktuara per Akuakulture ne Zonen Bregdetare te Shqiperise"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 20.01.2021

|

Data e Mbylljes: 19.02.2021

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

Projektligji per “Kultivimin, grumbullimin, perpunimin, prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe te produkteve te tij”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 13.10.2020

|

Data e Mbylljes: 09.11.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur